چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23

عنوان : ( تعیین درجه ی واکنش زوال توده ای کلر به کمک روش های رگرسیون غیر خطی چند متغیره و محاسبه ی ثابت واکنش با استفاده از تلفیق محیط شبیه سازی سیمولینک و الگوریتم ژنتیک (GA) )

نویسندگان: شهناز دانش , محمد غیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهره گیری از یک تکنیک قابل اعتماد در اندازه گیری غلظت کلر باقی مانده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا بر اساس نتایج این اندازه گیری هاست که کیفیت آب شبکه به لحاظ تضمین سلامت جامعه مورد محاسبه و ارزیابی قرار می گیرد. غلظت کلر باقی مانده در آب خروجی تصفیه خانه، طی جریان یافتن آب در مسیر شبکه ی توزیع، کاهش (زوال) می یابد. زوال کلر به دو دسته ی زوال جداره ای و توده ای تقسیم بندی می شود. برای اندازه گیری کلر باقی مانده می توان از شناساگرهای مختلفی چون DPD و اورتوتولوئیدین استفاده نمود. این مطالعه در گام نخست به طیف سنجی کمپلکس رنگی کلر و اورتوتولوئیدین پرداخته است. نتایج این مرحله از تحقیق بیانگر آن است که برای اندازه گیری غلظت های کلر باقی مانده بایستی مقادیر جذب شده در پیک 450 نانومتر قرائت گردد. در گام بعدی پس از اندازه گیری غظت های کلر آزاد باقی مانده در زمان های مختلف، با استفاده از روش های رگرسیون غیر خطی چند متغیره درجه ی واکنش شیمیایی تعیین شد. در گام نهایی نیز با استفاده از شبیه سازی معادله ی دیفرانسل در محیط سیمولینک و بهینه سازی خطای مقادیر اولیه ثابت واکنش تا مقادیر حقیقی به کمک الگوریتم ژنتیک (GA)، ضریب ثابت واکنش محاسبه گردید. نتایج تحلیل ها نشان داد؛ که زوال توده ای کلر در نمونه ی مورد بررسی از درجه ی دوم تبعیت نموده و ضریب ثابت واکنش معادل 0.005 می باشد

کلمات کلیدی

, زوال توده ای کلر, معرف اورتوتولوئیدین, رگرسیون غیر خطی چند متغیره, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064854,
author = {دانش, شهناز and غیبی, محمد},
title = {تعیین درجه ی واکنش زوال توده ای کلر به کمک روش های رگرسیون غیر خطی چند متغیره و محاسبه ی ثابت واکنش با استفاده از تلفیق محیط شبیه سازی سیمولینک و الگوریتم ژنتیک (GA)},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زوال توده ای کلر، معرف اورتوتولوئیدین، رگرسیون غیر خطی چند متغیره، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین درجه ی واکنش زوال توده ای کلر به کمک روش های رگرسیون غیر خطی چند متغیره و محاسبه ی ثابت واکنش با استفاده از تلفیق محیط شبیه سازی سیمولینک و الگوریتم ژنتیک (GA)
%A دانش, شهناز
%A غیبی, محمد
%J چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
%D 2017

[Download]