چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23

عنوان : ( تنوع ویژگی های ریختی ماهی خواجو Schizothorax pelzami در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: امید صفری , آمنه سازگار , شهناز دانش , فائزه یزدانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه ویژگی های ریختی جمعیت های گونه ماهی خواجو Schizothorax pelzami در چهار رودخانه استان خراسان رضوی از حوضه آبریز تجن به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 58 نمونه به صورت تصادفی، از رودخانه-های آبقد، کلات، درونگر و کاشمر در استان خراسان رضوی صید، در محلول فرمالین بافری تثبیت و برای بررسی به آزمایشگاه منتقل شد. 25 صفت ریخت سنجی مطلق با استفاده از نرم افزار آنالیز تصویر Image J اندازه گیری شده و مورد تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS قرار گرفت. در نهایت جهت بررسی جدایی جمعیت های چهار منطقه از آنالیز CVAبه منظور جدایی جمعیت ها استفاده شد. براساس اطلاعات به دست آمده از تحلیل داده ها جدایی جمیعت آبقد قابل مشاهده است. جدایی جمعیت آبقد ناشی از تغییرات اقلیمی این منطقه نسبت به سه منطقه دیگر می باشد. پیشنهاد می شود جمعیت های ماهی خواجو ساکن در آب های جاری استان در مقیاس وسیع تری و با کمک شاخص های دقیق تری همچون شاخص های مولکولی انجام شود.

کلمات کلیدی

, جمعیت, ماهی خواجو, تجن, ریخت سنجی, تغییرات اقلیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064855,
author = {صفری, امید and سازگار, آمنه and دانش, شهناز and یزدانی مقدم, فائزه},
title = {تنوع ویژگی های ریختی ماهی خواجو Schizothorax pelzami در استان خراسان رضوی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جمعیت، ماهی خواجو، تجن، ریخت سنجی، تغییرات اقلیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنوع ویژگی های ریختی ماهی خواجو Schizothorax pelzami در استان خراسان رضوی
%A صفری, امید
%A سازگار, آمنه
%A دانش, شهناز
%A یزدانی مقدم, فائزه
%J چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
%D 2017

[Download]