دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران , 2017-07-07

عنوان : ( ارزیابی اثر تغییرات سن و جنس لوله بر زوال جداره ای کلر در شبکه ی آبرسانی به کمک مدل کیفی – هیدرولیکی EPANET II )

نویسندگان: شهناز دانش , محمد غیبی , سید محسن کرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس استاندارد های بین المللی و داخلی و به منظور تامین بهداشت عمومی جامعه، میزان غلظت کلر باقی مانده در تمام نقاط شبکه ی آبرسانی باید در محدوده ی خاصی قرار داشته باشد. در روش های متداول تصفیه، آب در نقاط انتهایی تصفیه خانه کلرزنی شده و سپس وارد شبکه ی آبرسانی می گردد. کلر تزریقی با مواد موجود در ماتریکس آب (زوال توده ای) و همچنین دیواره ی لوله های شبکه ی توزیع (زوال جداره ای) واکنش داده و غلظت آن کاهش می یابد. میزان زوال جداره ای کلر تابعی از عوامل مختلفی از جمله سن و جنس لوله های شبکه ی آبرسانی است. در این پژوهش تاثیر پارامترهای جنس لوله میان گروه های PVC و چدنی و همچنین عمر لوله های چدنی در رده های سنی صفر، 10، 20 و 30 سال مورد تحلیل قرار گرفت. ارزیابی تاثیر پارامتر های مذکور از طریق شبیه سازی کیفی – هیدرولیکی در محیط نرم افزاری EPANET (II) محقق گردید. بررسی تاثیر جنس و سن لوله های مختلف بر غلظت کلر باقی مانده در دو حالت کلی صورت پذیرفت. در حالت اول اثر سن و جنس لوله ها بر غلظت کلر باقی مانده ی تمامی گره ها و در ساعت پیک مصرف مورد محاسبه قرار گرفت. در حالت دوم نیز اندرکنش تغییرات سن و جنس لوله بر غلظت کلر باقی مانده در گره شاهد و تمامی سری زمانی الگوی مصرف شبکه ی براشی پلینز بررسی شد. نتایج نشان داد؛ که اختلاف غلظت کلر باقی مانده بین جنس های PVC و چدنی در گره شماره ی (22) و در زمان پیک مصرف 17.82%بوده است. همچنین اختلاف غلظت کلر باقی مانده (در گره شماره ی (22) و در زمان پیک) بین سن های صفر و 30 سال 34.71%محاسبه گردید. نتیجه ی تحقیق حاضر نشان می دهد که از طریق شبیه سازی کیفی –هیدرولیکی EPANET (II) می توان پارامترهای سن و جنس لوله ها را به عنوان فاکتوری موثر در زوال جداره ای شبکه ی آبرسانی به شمار آورد.

کلمات کلیدی

, کلر باقیمانده, شبکه آبرسانی, زوال جداره ای کلر, جنس لوله, سن لوله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064858,
author = {دانش, شهناز and غیبی, محمد and کرابی, سید محسن},
title = {ارزیابی اثر تغییرات سن و جنس لوله بر زوال جداره ای کلر در شبکه ی آبرسانی به کمک مدل کیفی – هیدرولیکی EPANET II},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلر باقیمانده، شبکه آبرسانی، زوال جداره ای کلر، جنس لوله، سن لوله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر تغییرات سن و جنس لوله بر زوال جداره ای کلر در شبکه ی آبرسانی به کمک مدل کیفی – هیدرولیکی EPANET II
%A دانش, شهناز
%A غیبی, محمد
%A کرابی, سید محسن
%J دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران
%D 2017

[Download]