هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران , 2016-10-06

عنوان : ( نقش اندازه بیشینه بعد سنگدانه و میزان ریز دانه مصرفی بر ویژگی¬های فیزیکی، مکانیکی و هیدرولیکی بتن متخلخل )

نویسندگان: شهناز دانش , الهام شمالی , محمدامین ارشدترابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توانایی ویژه بتن متخلخل برای نفوذ آب، امکان کاربرد این محصول را برای مدیریت رواناب های شهری افزایش داده است. به همین دلیل بتن متخلخل جایگزین مناسبی برای انواع سنگ فرشهای غیر قابل نفوذ میباشد. از بتن متخلخل میتوان برای بسیاری از برنامه های توسعه شهری مانند ساخت پارکینگ، پیاده رو، فضاهای سبز استفاده کرد. با این حال دو ویژگی سرعت نفوذ جریان و مقاومت مکانیکی بتن متخلخل می تواند نوع و میزان کاربرد آن را محدود نماید. ئر تحقیق حاضر، اثرات اندازه بیشینه بعد سنگدانه (شامل 12.5 و 9.5 میلی متر) و میزان حجم ریزدانه (شامل 5، 10 و 20 درصد) بر ویژگی های فیزیکی (تخلخل)، مکانیکی (مقاومت فشاری) و هیدرولیکی (ضریب نفوذپذیری) بتن متخلخل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست امده نشان می دهد که با افزایش قطر متوسط سنگدانه ها (که در اثر افزایش بیشینه بعد سنگدانه یا کاهش حجم ریزدانه اتفاق می افتد) تخلخل و نفوذپذیری افزایش ولی مقاومت فشاری کاهش می یابد. افزایش ضریب نفوذپذیری در مقابل افزایش تخلخل به صورت یک رابطه نمایی می باشد. به طور مثال، با افزایش 5 درصدی تخلخل از 15 به 20 و 25 به 30 درصد، ضریب نفوذپذیری به ترتیب به میزن 2 و 3 برابر افزایش یافت. همچنین مشاهده شد که منحنی دانه بندی بهینه در این پژوهش دارای قطر متوسط سنگدانه برابر 9.2 میلی متر است. ضریب نفوذپذیری در حالت بهینه برابر 230 میلی متر بر ثانیه و مقاومت فشاری برابر 21.75 مگاپاسکال است.

کلمات کلیدی

, بتن متخلخل, رواناب, نفوذ پذیری, مااومت فشاری, دانه بندی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064859,
author = {دانش, شهناز and شمالی, الهام and ارشدترابی, محمدامین},
title = {نقش اندازه بیشینه بعد سنگدانه و میزان ریز دانه مصرفی بر ویژگی¬های فیزیکی، مکانیکی و هیدرولیکی بتن متخلخل},
booktitle = {هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بتن متخلخل، رواناب، نفوذ پذیری، مااومت فشاری، دانه بندی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش اندازه بیشینه بعد سنگدانه و میزان ریز دانه مصرفی بر ویژگی¬های فیزیکی، مکانیکی و هیدرولیکی بتن متخلخل
%A دانش, شهناز
%A شمالی, الهام
%A ارشدترابی, محمدامین
%J هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
%D 2016

[Download]