کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶ , 2017-10-18

عنوان : ( اثیر اضافه کردن نانوذرات اکسید نقره و سیلیکون کاربید بر خواص ابررسانایی دمای بالای YBa2Cu3O7-x )

نویسندگان: علی حسن غازی الخیکانی , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , مجتبی کمیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تاثیر اضافه کردن دو نانوذره اکسید نقره و سیلیکون کاربید بر دمای بحرانی و خواص ابررسانایی ابررسانای دمای بالای YBa2Cu3O7-x مطالعه شد. نانوذرات اکسید نقره به روش همرسوبی معکوس در محیط NaOH و آمونیاک تهیه شد. نتایج حاصل از طیف نگاری پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی اثر میدان (FESEM ) نشان دهنده ذراتی تک فاز و با ابعاد حدودی 200 نانومتر است. ابررسانای YBa2Cu3O7-x به روش استاندارد حالت جامد تهیه شد. نانوذرات اکسید نقره در یک نمونه با درصد وزنی 1 و در نمونه دیگر نانوذره اکسید نقره با همان درصد وزنی و سیلیکون کاربید SiC با درصد وزنی 5/0 به ابررسانا اضافه شد. نتایج حاصل از طیف نگاری اشعه ایکس نشان داد هیچ پیکی متناظر باAg2O یا SiC و یا دیگر ترکیبات آن مشاهده نمی شود. علاوه بر آن داده های به دست آمده از تغییرات مقاومت بر حسب دما نشان دهنده افزایش دمای بحرانی ابررسانا به ازای اضافه شدن اکسید نقره و کاهش آن همزمان با اضافه شدن نانوذرات سیلیکون کاربید است

کلمات کلیدی

, خواص ابررسانایی, ابررسانای YBCO, نانوذرات سیلیکون کاربید, نانوذرات اکسید نقره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064873,
author = {الخیکانی, علی حسن غازی and عربی, هادی and قربانی, شعبان رضا and کمیلی, مجتبی},
title = {اثیر اضافه کردن نانوذرات اکسید نقره و سیلیکون کاربید بر خواص ابررسانایی دمای بالای YBa2Cu3O7-x},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶},
year = {2017},
location = {یزد, ايران},
keywords = {خواص ابررسانایی، ابررسانای YBCO، نانوذرات سیلیکون کاربید، نانوذرات اکسید نقره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثیر اضافه کردن نانوذرات اکسید نقره و سیلیکون کاربید بر خواص ابررسانایی دمای بالای YBa2Cu3O7-x
%A الخیکانی, علی حسن غازی
%A عربی, هادی
%A قربانی, شعبان رضا
%A کمیلی, مجتبی
%J کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶
%D 2017

[Download]