پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (2), سال (2018-7) , صفحات (345-354)

عنوان : ( بررسی اثر محلول‌پاشی اتانول و متانول بر شاخص های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum c.v. Keshkeni luvelou) )

نویسندگان: محمد مقدم , رسول نریمانی , قادر رستمی تبنق , سپیده مجرب مایوان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه به دلیل اثرات مضر کودهای شیمیایی تمایل به استفاده از ترکیباتی با اثرات سوء کمتر، مورد توجه قرار گرفته است. ازاین‌رو به‌منظور تأثیر هیدروالکل‌ها بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)، در سال 1394 آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل محلول‌پاشی اتانول (10، 20، 30 و 40% حجمی)، متانول (10، 20، 30 و 40% حجمی)، مخلوط یکسان متانول و اتانول (5، 15 و 25% حجمی) و تیمار شاهد (بدون محلول‌پاشی) بود. نتایج این تحقیق نشان داد که سطح محلول‌پاشی 40 درصد حجمی متانول در اکثر صفات مورفولوژیکی بر سایر سطوح برتری داشت. در بررسی صفات بیوشیمیایی، بیشترین میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فنول، کارتنوئید و کلروفیل b مربوط به اثر متقابل محلول‌پاشی متانول و اتانول 25% می‌باشد. همچنین بیشترین میزان کلروفیل کل و کلروفیل a با اتانول20% و بالاترین سطح قند با محلول‌پاشی با متانول10% به دست آمد.

کلمات کلیدی

, عملکرد, فعالیت آنتی‌اکسیدانی, قند, هیدروالکل‌ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064876,
author = {مقدم, محمد and نریمانی, رسول and رستمی تبنق, قادر and مجرب مایوان, سپیده},
title = {بررسی اثر محلول‌پاشی اتانول و متانول بر شاخص های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum c.v. Keshkeni luvelou)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2018},
volume = {16},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-1472},
pages = {345--354},
numpages = {9},
keywords = {عملکرد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، قند، هیدروالکل‌ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر محلول‌پاشی اتانول و متانول بر شاخص های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum c.v. Keshkeni luvelou)
%A مقدم, محمد
%A نریمانی, رسول
%A رستمی تبنق, قادر
%A مجرب مایوان, سپیده
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2018

[Download]