تولیدات گیاهی, دوره (40), شماره (3), سال (2017-10) , صفحات (77-88)

عنوان : ( بررسی اثر غلظت‌های متفاوت سدیم نیتروپروساید در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش آبی حاصل از پلی¬اتیلن¬گلایکول در گیاه دارویی پونه¬سای بی¬کرک در شرایط درون شیشه¬ای )

نویسندگان: رسول نریمانی , محمد مقدم , دانیال شکوهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کاربرد سدیم نیتروپروساید به عنوان آنتی‌اکسیدان و تنظیم‌کننده رشد گیاهی به‌منظور کاهش اثرات منفی ناشی از تنش‌های مختلف مطرح‌ می¬باشد. جهت بررسی این موضوع آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملأ تصادفی در 5 تکرار در شرایط درون شیشه‌ای در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. فاکتور اول تنش آبی حاصل از پلی‌اتیلن¬گلایکول (PEG-6000) در سه سطح (0، 5/0 و 1 درصد) و فاکتور دوم غلظت‌های مختلف سدیم نیتروپروساید (0، 25، 50 و 100 میکرومولار) در محیط پایه MS بود. جهت تهیه ریز نمونه، بذور پونه¬سای بی¬کرک پس از ضدعفونی در محیط پایه MS کشت شدند. ریز نمونه¬ها پس از رشد تحت تأثیر پلی‌اتیلن¬گلایکول و غلظت‌های مختلف سدیم نیتروپروساید موجود در محیط پایه MS قرار گرفتند. بعد از دو هفته میزان رشد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فنل کل و نشت یونی در نمونه¬ها مورد ارزیابی قرار گرفت. تنش آبی، صفات مربوط به رشد ریز نمونه¬ها شامل؛ ارتفاع گیاهچه، فاصله میانگره، وزن‌تر گیاهچه، تعداد گره و تعداد شاخه در هر گیاهچه را کاهش داد. کاربرد غلظت 25 میکرو‌مولار سدیم نیتروپروساید تأثیر بسزایی در بهبود این صفات داشت، به‌طوری‌که بیشترین مقادیر صفات فوق مربوط به تیمار عدم تنش آبی و کاربرد این غلظت سدیم نیتروپروساید بود. همچنین بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی (15/85 درصد)، میزان فنل¬کل (15/5 میلی‌گرم بر گرم وزن خشک) و نشت یونی (92/74 درصد) در تنش آبی حاصل از 1 درصد پلی‌اتیلن‌گلایکول و عدم کاربرد تخفیف¬دهنده سدیم نیتروپروساید حاصل شد. با کاربرد سدیم نیتروپروساید این صفات بیوشیمیایی کاهش یافتند. نتایج این تحقیق نشان داد کاربرد سدیم نیتروپروساید با غلظت مناسب، می‌تواند در کاهش اثرات سوء تنش آبی در گیاه پونه‌سای بی¬کرک مفید باشد.

کلمات کلیدی

, تنش آبی, فعالیت آنتی‌اکسیدانی, نیتریک اکساید, کشت درون شیشه‌ای, پونه‌سای بی¬کرک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064877,
author = {نریمانی, رسول and مقدم, محمد and شکوهی, دانیال},
title = {بررسی اثر غلظت‌های متفاوت سدیم نیتروپروساید در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش آبی حاصل از پلی¬اتیلن¬گلایکول در گیاه دارویی پونه¬سای بی¬کرک در شرایط درون شیشه¬ای},
journal = {تولیدات گیاهی},
year = {2017},
volume = {40},
number = {3},
month = {October},
issn = {2588-543X},
pages = {77--88},
numpages = {11},
keywords = {تنش آبی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، نیتریک اکساید، کشت درون شیشه‌ای، پونه‌سای بی¬کرک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر غلظت‌های متفاوت سدیم نیتروپروساید در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش آبی حاصل از پلی¬اتیلن¬گلایکول در گیاه دارویی پونه¬سای بی¬کرک در شرایط درون شیشه¬ای
%A نریمانی, رسول
%A مقدم, محمد
%A شکوهی, دانیال
%J تولیدات گیاهی
%@ 2588-543X
%D 2017

[Download]