مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2017-01-26

عنوان : ( مقایسه پارامتر های بدست آمده از آزمایش پرسیومتری با پارامتر های استخراج شده از آزمایش سه محوری CU در خاک های ریزدانه شهر مشهد )

نویسندگان: دانیال منصوریان , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایش های برجا در حال تصاحب جایگاه برتری در مکانیک خاک می باشند.از آنجایی که این دسته از آزمایشات شرایط طبیعی خاک را از دیدگاه مهندسی مورد بررسی قرار می دهند می توان با اطمینان نسبتا کاملی به داده های خروجی آن ها اتکا نمود.از طرفی دیگر سال های طولانی اجزای آزمایشات آزمایشگاهی نیز در مهندسی خاک و پی نتایج قابل اطمینانی را پدید آورده است.بصورتی که ترکیبی از تکنسین های مجرب و دستگاه های دقیق می تواند شرایط محیطی و آزمایشگاهی را بسیار به هم نزدیک بنماید.در این راستا این تحقیق به گونه ای طراحی شد که دو آزمایش پرسیومتری و سه محوری به عنوان دو آزمایش برجا و آزمایشگاهی مهم مورد مقایسه قرار بگیرند.نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط بسیار نزدیک این دو آزمایش و داده های خروجی آن ها بود.بصورتی که پارامتر های Ø و PL حاصل از سه محوری و پرسیومتری به عنوان پارامتر های مقاومتی با یکدیگر مقایسه شدند و مشخص نمودند که نسبت های تغییرات مقاومتی در دو آزمایش یکسان می باشند.به صورتی که با افزایش زاویه اصطکاک داخلی، PLنیز به همان مقدار افزایش می یابد.پارامتر چسبندگی نیز با پارامتر های تغییر شکلی آزمایش پرسیومتری مقایسه گردید و نتیجه یکسانی را مشخص نمود.که هردو آزمایش کاملا قابل برازش بوده و پارامتر های مشابه در آن دو بصورت موازی در شرایط مختلف تغییر می نمایند.

کلمات کلیدی

, آزمایش برجا , پارامتر های مقاومتی , زاویه اصطکاک داخلی , پارامتر چسبندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064879,
author = {منصوریان, دانیال and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر},
title = {مقایسه پارامتر های بدست آمده از آزمایش پرسیومتری با پارامتر های استخراج شده از آزمایش سه محوری CU در خاک های ریزدانه شهر مشهد},
booktitle = {مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آزمایش برجا - پارامتر های مقاومتی -زاویه اصطکاک داخلی - پارامتر چسبندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه پارامتر های بدست آمده از آزمایش پرسیومتری با پارامتر های استخراج شده از آزمایش سه محوری CU در خاک های ریزدانه شهر مشهد
%A منصوریان, دانیال
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%J مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2017

[Download]