آموزه های قرآنی, دوره (28), شماره (28), سال (2019-2) , صفحات (105-132)

عنوان : ( اثبات نوشتاری بودن زبان قرآن؛ مقایسة شاخصه های دیسکورس های گفتاری و نوشتاری با ویژگی های زبان قرآن )

نویسندگان: محمدمهدی آجیلیان مافوق , عباس اسمعیلی زاده , سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل گفتاری یا نوشتاری بودن زبان قرآن، مسالة مورد بحث در این مقاله است. در این مقاله، با معرفی دیسکورس و انواع آن، و مقایسة ویژگی¬های زبان قرآن با شاخصه¬های دیسکورس¬های گفتاری و نوشتاری، دو نظریة گفتاری یا نوشتاری بودن زبان قرآن بررسی شده است. براساس تحلیل انجام شده در این مقاله، ویژگی¬های زبان قرآن، مانند جهان-شمولی، گستردگی دلالی و ... با شاخصه¬های دیسکورس¬های گفتاری قابل انطباق نیست و فرض انطباق هر یک از ویژگی¬های یاده شده با شاخصه¬های دیسکورس¬های گفتاری، مستلزم نفی آن ویژگی¬های قرآنی است؛ در مقابل این ویژگی¬ها با شاخصه¬های دیسکورس-های نوشتاری قابل انطباق است. براین¬اساس، از منظر این پژوهش، نظریة نوشتاری بودن زبان قرآن به صواب نزدیک¬تر است.

کلمات کلیدی

, زبان قرآن, گفتاری بودن زبان قرآن, نوشتاری بودن زبان قرآن, دیسکورس¬های گفتاری و نوشتاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064887,
author = {آجیلیان مافوق, محمدمهدی and اسمعیلی زاده, عباس and طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {اثبات نوشتاری بودن زبان قرآن؛ مقایسة شاخصه های دیسکورس های گفتاری و نوشتاری با ویژگی های زبان قرآن},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2019},
volume = {28},
number = {28},
month = {February},
issn = {2251-9378},
pages = {105--132},
numpages = {27},
keywords = {زبان قرآن، گفتاری بودن زبان قرآن، نوشتاری بودن زبان قرآن، دیسکورس¬های گفتاری و نوشتاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثبات نوشتاری بودن زبان قرآن؛ مقایسة شاخصه های دیسکورس های گفتاری و نوشتاری با ویژگی های زبان قرآن
%A آجیلیان مافوق, محمدمهدی
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2019

[Download]