تحقیقات بتن, دوره (9), شماره (2), سال (2017-2) , صفحات (29-42)

عنوان : ( تعیین آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی کامپوزیتهای سیمانی الیافی توانمند )

نویسندگان: محمدحسین ثقفی , هاشم شریعتمدار , علی خیرالدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کامپوزیتهای سیمانی الیافی بهصورت موادی مرکب با دو مؤلفه اصلی شامل الیاف و ملات تعریف میشوند. الیاف و ملات به سبب وجود پیوستگی با یکدیگر کار میکنند که منجر به تشکیل یک کامپوزیت قوی میگردد. کامپوزیتهای سیمانی الیافی توانمند ) HPFRCC ) یک نوع خاص از کامپوزیتهای سیمانی الیافی هستند که علامت مشخصهی آنها رفتار سختشوندگی کرنش درکشش پس از اولین ترکخوردگی است. هدف از این مقاله درک بهتر رفتار سختشوندگی کرنش در کامپوزیتهای سیمانی الیافی توانمند تحت بارهای فشاری تکمحوری، خمش چهار نقطهای و برش خالص است. پارامترهای مؤثر در این پژوهش نوع الیاف و مسیر بارگذاری است. در این آزمایشها از سه نوع الیاف شامل الیاف فولادی قلابدار، الیاف فولادی موجدار، الیاف پلیپروپیلن، بهصورت الیاف تنها و ترکیبی با 1% در مخلوط ملات استفاده شده است. جهت دستیابی به رفتار سختشوندگی کرنش قابلقبول نسبتهای اختلاطی / میزان حجمی 5 مختلفی موردبررسی قرار گرفته است و بهترین طرح اختلاط معرفی گردیده است. مسیرهای بارگذاری انتخابشده شامل بارگذاری فشاری تکمحوری، خمش چهار نقطهای و برش خالص است. خصوصیات مکانیکی در فشار با استفاده از نمونههای استوانهای تعیین شده است. آزمایشهای خمش چهار نقطهای بر روی نمونههای منشوری بدون شکاف و آزمونهای برش مستقیم بر روی نمونههای شکاف دار )جهت کاهش سطح مقطع با گسیختگی اجباری( انجام شده است. نتایج بهدستآمده از آزمایشها، جهت ارزیابی تأثیر نوع الیاف، بر طاقت خمشی، برشی و شکلپذیری در فشار مورد آنالیز بیشتر قرارگرفتهاند. نتایج نشان میدهد که خصوصیات مکانیکی HPFRCC ، افزایش قابلتوجهی نسبت به بتن معمولی در آنها ایجاد میگردد. استفاده از HPFRCC با توجه به عملکرد مناسب در فشار، کشش و برش میتواند بهعنوان راهکاری بهمنظور جلوگیری از تراکم آرماتور، کاهش میزان زیاد آرماتورهای عرضی در اتصالات تیر به ستون و افزایش ظرفیت برشی و شکلپذیری اعضا باشد.

کلمات کلیدی

, کامپوزیتهای سیمانی الیافی توانمند ) HPFRCC (, سختشوندگی کرنش, ضریب طاقت خمشی, ضریب طاقت برشی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064889,
author = {ثقفی, محمدحسین and شریعتمدار, هاشم and علی خیرالدین},
title = {تعیین آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی کامپوزیتهای سیمانی الیافی توانمند},
journal = {تحقیقات بتن},
year = {2017},
volume = {9},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-4242},
pages = {29--42},
numpages = {13},
keywords = {کامپوزیتهای سیمانی الیافی توانمند ) HPFRCC (، سختشوندگی کرنش، ضریب طاقت خمشی، ضریب طاقت برشی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی کامپوزیتهای سیمانی الیافی توانمند
%A ثقفی, محمدحسین
%A شریعتمدار, هاشم
%A علی خیرالدین
%J تحقیقات بتن
%@ 2008-4242
%D 2017

[Download]