مهندسی سازه و ساخت, دوره (4), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (129-147)

عنوان : ( ارزیابی احتمالاتی فروریزش تدریجی قابهای خمشی فولادی(معمولی، متوسط و ویژه) تحت زلزله )

نویسندگان: کوروش مهدی زاده گاوگانی , عباس کرم الدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فروریزش ساختمان سطحی از عملکرد سازه است که در آن میزان صدمات جانی و مالی به حداکثر خود می رسد، لذا این رخداد می تواند ناگوارترین حادثه در صنعت ساخت و ساز باشد. با توجه به احتمال وقوع زلزله های مخرب در نقاط مختلف جهان، ارزیابی دقیق تر فروریزش سازه ها تحت زلزله و پیشگیری آن از چالش های مهم مهندسی سازه می باشد. در این راستا ارائه ی مدلهائی بر مبنای مطالعات آزمایشگاهی، لحاظ کردن پارامترهای موثر و در نظر گرفتن زلزله های مناسب می تواند گامی در جهت نیل به این هدف باشد. در این تحقیق یک سازه ی 5 طبقه ی فولادی با سیستم های قاب خمشی معمولی ، متوسط و ویژه (شکل پذیری های کم، متوسط و زیاد) مطابق ضوابط آئین نامه های داخلی طراحی شده اند. اثر کاهندگی مقاومت و سختی المانهای سازه بر اساس نتایج مدل های آزمایشگاهی لحاظ شده است و نقش شکل پذیری در ظرفیت فروریزش قابهای خمشی فولادی مورد نظر به صورت احتمالاتی بررسی شده است. به این منظور تحلیل های دینامیکی افزاینده تحت50 زوج شتابنگاشت پیشنهادی دستورالعمل FEMA P 695 انجام شده است و منحنی های شکنندگی سطوح عملکرد مختلف توسعه یافته است. نتایج ظرفیت فروریزش بالاتر قاب خمشی فولادی ویژه را نسبت به قابهای خمشی متوسط و معمولی نشان داد. در سطح احتمال 50 درصد، ظرفیت فروریزش قاب خمشی ویژه نسبت به قاب خمشی متوسط 34 درصد و نسبت به قاب خمشی معمولی 66 درصد افزایش نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که به ازای شتابهای طیفی فروریزش مختلف، کاربرد قاب خمشی ویژه به جای قاب خمشی متوسط و معمولی می تواند به ترتیب تا 30 و50 درصد احتمال فروریزش را کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, قاب خمشی فولادی, شکل پذیری, کاهندگی, ظرفیت فروریزش, تحلیل دینامیکی افزاینده, دستورالعمل FEMA P 695, منحنی شکنندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064897,
author = {مهدی زاده گاوگانی, کوروش and کرم الدین, عباس},
title = {ارزیابی احتمالاتی فروریزش تدریجی قابهای خمشی فولادی(معمولی، متوسط و ویژه) تحت زلزله},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2017},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {2476-3977},
pages = {129--147},
numpages = {18},
keywords = {قاب خمشی فولادی، شکل پذیری،کاهندگی،ظرفیت فروریزش، تحلیل دینامیکی افزاینده، دستورالعمل FEMA P 695، منحنی شکنندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی احتمالاتی فروریزش تدریجی قابهای خمشی فولادی(معمولی، متوسط و ویژه) تحت زلزله
%A مهدی زاده گاوگانی, کوروش
%A کرم الدین, عباس
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2017

[Download]