مهندسی عمران شریف, دوره (35), شماره (2), سال (2019-6) , صفحات (51-64)

عنوان : ( کنترل نیمه فعال سازه بنچمارک جداساز لرزه ای با استفاده ازجداساز های لغزشی انحنا متغیر )

نویسندگان: سعید تقی زاده , عباس کرم الدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از انواع رایج جداگرها، جداگرهای اصطکاکی پاندولی می باشد. تحقیقات نشان می دهد استفاده از این جداگر در زلزله های میدان نزدیک پاسخ ها همراه با تشدید خواهد بود. در سال های اخیر پژوهشگران خاصیت تطبیق پذیری غیرفعال را در این جداگر جای داده اند تا مشکل ایجاد پدیده تشدید در پاسخ های جداگر حل شود. در جداساز های تطبیق پذیر به دلیل کاهش یافتن نیروی بازگردانندگی جابه جایی جداساز افزایش می یابد. به منظور کاهش دادن جابه جایی پایه می توان از وسایل کنترلی استفاده نمود. در این مقاله دو نوع جداگر انحنا متغیر در سازه معیار جداساز لرزه ای استفاده می شود. به منظور کاهش دادن جابه جایی جداساز لرزه ای از میراگر MR و الگوریتم کنترل شبکه عصبی موجکی استفاده می گردد. نتایج عددی نشان می دهد که استفاده از کنترل نیمه فعال برای کاهش جابه جایی جداساز لرزه ای در مقایسه با افزایش ضریب اصطکاک سطح لغزش و کنترل غیرفعال موثرتر می باشد.

کلمات کلیدی

, جداساز لرزه ای انحنا متغیر -VCFPS-, جداساز لرزه ای فرکانس متغیر -VFPI-, سازه محک جداساز لرزه ای, کنترل نیمه فعال, شبکه عصبی موجک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064899,
author = {تقی زاده, سعید and کرم الدین, عباس},
title = {کنترل نیمه فعال سازه بنچمارک جداساز لرزه ای با استفاده ازجداساز های لغزشی انحنا متغیر},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2019},
volume = {35},
number = {2},
month = {June},
issn = {2676-4768},
pages = {51--64},
numpages = {13},
keywords = {جداساز لرزه ای انحنا متغیر -VCFPS-، جداساز لرزه ای فرکانس متغیر -VFPI-، سازه محک جداساز لرزه ای، کنترل نیمه فعال، شبکه عصبی موجک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل نیمه فعال سازه بنچمارک جداساز لرزه ای با استفاده ازجداساز های لغزشی انحنا متغیر
%A تقی زاده, سعید
%A کرم الدین, عباس
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2019

[Download]