تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (24), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (30-38)

عنوان : ( ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط رﺷﺪ ﺳﯿﺎهﺗﺎغ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎک (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی:ﺗﺎﻏﺰارﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﺟﻨﻮب ﻣﻪوﻻت) )

نویسندگان: منیژه مهدی زاده , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , علی اصغر طالبان فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﺎک و ﮔﯿﺎه از زﻣﺎنﻫﺎی دور ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن درﭘﯽ از اﯾﻦرو در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖاﺛﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎک ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﮔﯿﺎه ﺳﯿﺎهﺗﺎغ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﺷﺪ اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ ،داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.ﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺎور ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﺘﻔﺎوت در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﻣﻪوﻻت ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دوﻧﻤﻮﻧﻪای tاز ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن Minitab ﺧﺎک و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﺷﺪ اﻧﺪامﻫﺎی درﺧﺘﭽﻪ ﺳﯿﺎهﺗﺎغ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎک ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪآﻫﮏ، ﻣﯿﺰان ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﺎغ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽداری ﻧﺪارد اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ اﺷﺒﺎع ﺧﺎک، ﮐﺎﻫﺶ اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﺧﺎک و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻦ و ﻧﯿﺘﺮوژن در ﮐﺸﺖ ﻓﺎرو و ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﭼﺎﻟﻪ ﭘﺮ ﺷﺪه از رﺳﻮﺑﺎت و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻓﺖ رﯾﺰ داﻧﻪ در دو ﻧﻮع ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﺗﺎغ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮری ﺧﺎک زﻧﺪهﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ

کلمات کلیدی

, ﺳﯿﺎهﺗﺎغ, ﮔﻨﺎﺑﺎد, ﻣﻪوﻻت, اﺳﺘﻘﺮار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064903,
author = {مهدی زاده, منیژه and گل کاریان, علی and ناصری, کمال الدین and علی اصغر طالبان فرد},
title = {ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط رﺷﺪ ﺳﯿﺎهﺗﺎغ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎک (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی:ﺗﺎﻏﺰارﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﺟﻨﻮب ﻣﻪوﻻت)},
journal = {تحقیقات مرتع و بیابان ایران},
year = {2017},
volume = {24},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-0875},
pages = {30--38},
numpages = {8},
keywords = {ﺳﯿﺎهﺗﺎغ، ﮔﻨﺎﺑﺎد، ﻣﻪوﻻت، اﺳﺘﻘﺮار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط رﺷﺪ ﺳﯿﺎهﺗﺎغ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎک (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی:ﺗﺎﻏﺰارﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﺟﻨﻮب ﻣﻪوﻻت)
%A مهدی زاده, منیژه
%A گل کاریان, علی
%A ناصری, کمال الدین
%A علی اصغر طالبان فرد
%J تحقیقات مرتع و بیابان ایران
%@ 1735-0875
%D 2017

[Download]