تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (24), شماره (3), سال (2017-10) , صفحات (547-559)

عنوان : ( بررسی ناهمگنی مکانی عملکرد اکوسیستم مرتعی ناشی از شدت‏های مختلف چرا و جهت‏های جغرافیایی )

نویسندگان: الهام رفیق , کمال الدین ناصری , منصور مصداقی , فریدون ملتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایش، به مشاهدات منظم و طولان مدتی گفته می‌شود که موجب تشخیص زودهنگام تغییرات، ارزیابی و پیشگویی آنها شود. ویژگی‌هایی که تاکنون در علوم منابع طبیعی مورد پایش قرار گرفته‌اند غالباً محدود به ترکیب و ساختار پوشش گیاهی بوده‏اند و عملکرد اکوسیستم کمتر مورد توجه بوده است. روش تجزیه‏وتحلیل عملکرد چشم‏انداز (LFA) یک روش پایش عملکرد اکوسیستم‌هاست که به پایش عملکرد چشم‌انداز طی زمان و یا در طول مکان می‏پردازد. تحقیق پیش‏رو به بررسی اثر شدت چرا (چرای سنگین، چرای متوسط و عدم چرا) و همچنین جهت جغرافیایی بر عملکرد اکوسیستم محدوده سد طرق مشهد می‌پردازد. بر اساس روش مورد استفاده در این مطالعه، لکه‏های موجود در منطقه چهار گروه لکه به نام‌های بوته‏ای، گندمی، فورب و سنگ و چهار گروه فضای بین لکه‌ای به نام‌های خاک لخت، خاک پوشیده از سنگ و خاک با پوشش توام قطعات سنگی و لاشبرگ تشخیص داده شدند. نتایج مقایسه‏ی سه سایت از نظر هر سه پارامتر عملکردی روش LFA (پایداری، نفوذپذیری و چرخه عناصرغذایی) نشان داد افزایش شدت چرا به طور معنی‏داری منجر به کاهش عملکرد اکوسیستم مورد مطالعه شده است به نحوی که مقدار H به‏دست آمده از آزمون کروسکال والیس برای آن‏ها به ترتیب18.86، 12.08 و 17.17است که در هر سه حالت از مقدار کای اسکور جدول بیشتر است. همچنین مقایسه‌ی انواع لکه‏ها و فضاهای بین لکه‏ای (8گروه) با یکدیگر نیز نشان داد که بین این گروه‏ها نیز تفاوت عملکردی معنی‏داری وجود دارد. از این منظر لکه‌های فورب و گندمی در بیشتر سایت‌ها دارای بالاترین عملکرد و لکه‏های سنگ و فضای بین لکه‏ای خاک لخت در بیشتر سایت‌ها دارای کمترین عملکرد بودند. مقایسه‌ی جهات گروه‌بندی شده یعنی شمالی-غربی با جنوبی-شرقی نیز نشان داد گروه شمالی-غربی از نظر هر سه پارامتر عملکردی دارای امتیاز بالاتری از گروه جنوبی-شرقی است.

کلمات کلیدی

تجزیه و تحلیل عملکرد چشم‌انداز(LFA)؛ لکه و فضای بین‌ لکه‌ای؛ عملکرد؛ پایداری؛ نفوذپذیری؛ چرخه عناصرغذایی.‬‬‬‬‬‬
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064904,
author = {رفیق, الهام and ناصری, کمال الدین and منصور مصداقی and ملتی, فریدون},
title = {بررسی ناهمگنی مکانی عملکرد اکوسیستم مرتعی ناشی از شدت‏های مختلف چرا و جهت‏های جغرافیایی},
journal = {تحقیقات مرتع و بیابان ایران},
year = {2017},
volume = {24},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-0875},
pages = {547--559},
numpages = {12},
keywords = {تجزیه و تحلیل عملکرد چشم‌انداز(LFA)؛ لکه و فضای بین‌ لکه‌ای؛ عملکرد؛ پایداری؛ نفوذپذیری؛ چرخه عناصرغذایی.‬‬‬‬‬‬},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ناهمگنی مکانی عملکرد اکوسیستم مرتعی ناشی از شدت‏های مختلف چرا و جهت‏های جغرافیایی
%A رفیق, الهام
%A ناصری, کمال الدین
%A منصور مصداقی
%A ملتی, فریدون
%J تحقیقات مرتع و بیابان ایران
%@ 1735-0875
%D 2017

[Download]