پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی) , 2017-10-18

عنوان : ( اثر فرسایش سازندهای قرمز نئوژن (Neogene Red Beds) بر ویژگی بافتی خاک منطقه قره شاهوردی در جنوب شرق فاروج (استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: زهره خسروانی شیری , محمدحسین محمودی قرائی , سیداحمد مظاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج این تحقیق نشان داد بافت خاک¬های مورد مطالعه عمدتا در رده¬ی بافت لوم سیلتی 80% و لوم ماسه¬ای20% قرار دارد. از بین رخنمون های سنگی احاطه کننده منطقه سنگ های ولکانیکی از کمترین میزان فرسایش پذیری، و سنگ های رسوبی آواری نئوژن با لیتولوژی سیلتستون، مارن قرمز رنگ به همراه میان لایه¬های ماسه سنگی دارای بیشترین پتانسیل فرسایش پذیری میباشند. اشکال فرسایشی فراوان و بویژه اشکال شیاری و آبراهه ای در واحد های سنگی نئوژن نیز گواه بر فرسایش پذیری زیاد این واحد سنگی و نقش اصلی آن در فرایند خاکزایی در منطقه است. بنابر این بافت نمونه های خاک مورد مطالعه تحت تأثیر سازند¬های زمین شناسی و ژئومورفولوژی منطقه می¬باشد.

کلمات کلیدی

, فاروج, بافت خاک, رسوبات قرمز نئوژن, خاک زائی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064905,
author = {خسروانی شیری, زهره and محمودی قرائی, محمدحسین and مظاهری, سیداحمد},
title = {اثر فرسایش سازندهای قرمز نئوژن (Neogene Red Beds) بر ویژگی بافتی خاک منطقه قره شاهوردی در جنوب شرق فاروج (استان خراسان رضوی)},
booktitle = {پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی)},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فاروج،بافت خاک، رسوبات قرمز نئوژن، خاک زائی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر فرسایش سازندهای قرمز نئوژن (Neogene Red Beds) بر ویژگی بافتی خاک منطقه قره شاهوردی در جنوب شرق فاروج (استان خراسان رضوی)
%A خسروانی شیری, زهره
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مظاهری, سیداحمد
%J پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی)
%D 2017

[Download]