پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور , 2017-10-04

عنوان : ( ارزیابی اثرات اکولوژیکی خشکسالی در نواحی روستایی از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی: شهرستان چناران، استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: مریم قاسمی , عباس مفیدی , نرگس حاجیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقابله با پدیده ی خشکسالی در گرو شناسایی ماهیت تخریبی آن پدیده بر روی منابع مورد نظر خواهد بود. در این پژوهش اثرات اکولوژیکی خشکسالی در نواحی روستایی شهرستان چناران از دیدگاه روستاییان مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی (پرسشنامه) بوده است. واحد تحلیل 271 نفر از کشاورزان ساکن در 15 روستای شهرستان چناران است. اثرات اکولوژیکی خشکسالی به کمک نه متغیر در طیف لیکرت کمی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد مهمترین اثر اکولوژیکی خشکسالی از دیدگاه کشاورزان به ترتیب شامل: «افزایش عمق چاه های زیرزمینی» با میانگین 4.70، کاهش آبهای سطحی با میانگین 4.45، کاهش دبی منابع آب زیرزمینی و کاهش آب مورد نیاز کشاورزی با میانگین4.40، کاهش سطح زیرکشت اراضی دیم کشاورزان با میانگین4.40، تخریب مراتع طبیعی و ضعف پوشش گیاهی مرتع برای تغذیه دام با میانگین 4.34، تخریب و فرسایش اراضی کشاورزی با میانگین 4.31 می باشد. در مجموع اثرات اکولوژیکی خشکسالی از میانه نظری به طور معناداری بیشتر است و در حد زیاد ارزیابی شده است.

کلمات کلیدی

, شهرستان چناران, خشکسالی, اثرات اکولوژیکی, کشاورزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064911,
author = {قاسمی, مریم and مفیدی, عباس and حاجیان, نرگس},
title = {ارزیابی اثرات اکولوژیکی خشکسالی در نواحی روستایی از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی: شهرستان چناران، استان خراسان رضوی)},
booktitle = {پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور},
year = {2017},
location = {شاهین شهر, ايران},
keywords = {شهرستان چناران، خشکسالی، اثرات اکولوژیکی، کشاورزان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات اکولوژیکی خشکسالی در نواحی روستایی از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی: شهرستان چناران، استان خراسان رضوی)
%A قاسمی, مریم
%A مفیدی, عباس
%A حاجیان, نرگس
%J پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور
%D 2017

[Download]