مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (10), سال (2017-10) , صفحات (233-241)

عنوان : ( بررسی تجربی استحصال‌کننده‌ انرژی از ارتعاشات ناشی از گلوپینگ به کمک مواد پیزوالکتریک )

نویسندگان: سیما سبحانی راد , عارف افشارفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش یک سیستم برداشت انرژی از ارتعاشات ناشی از گلوپینگ با استفاده از سینک‌های غیرخطی استحصال انرژی طراحی شده است. به همین منظور، معادلات حرکت و سیستم برداشت کننده‌ی انرژی نوشته شده است و نتایج تئوری با نتایج آزمایش تجربی مقایسه شده است. سپس، سه گام برای عملکرد موثر سیستم ارائه شده است. در گام اول، سه هندسه‌ی سطح مقطع برای جسم بلاف بررسی شده است و نتایج با روش هارمونیک بالانس تایید شده است. این نتایج نشان می‌دهد که سطح مقطع مثلثی می‌تواند انرژی بیشتری را تولید کند. با استفاده از این نتیجه، در گام دوم تاثیر مقاومت الکتریکی بر سیستم بررسی شده است و نتایج نشان می‌دهد که بیشترین انرژی برای مقدار مقاومت الکتریکی بیش از ‎1 MΩ‎ تولید می‌شود. در سومین گام، تاثیر مقدار جرم نوک بر سیستم بررسی شده است و نشان داده شده است که افزایش مقدار جرم نوک توان تولیدی را افزایش می‌دهد، در صورتی که دامنه‌ی ارتعاشات جسم بلاف ثابت باقی می‌ماند. بنابراین، سیستم برای حداکثر مقدار ممکن جرم نوک یعنی 35.3 gr طراحی می‌شود. نهایتا، این سیستم با مقطع مثلثی جسم بلاف و مقدار مقاومت الکتریکی میانگین ‎10 MΩ و در سرعت باد ‎2.5 m/s ‎می‌تواند ولتاژ 700 mV‎ را تولید کند. این سیستم با جرم کل کمتر از ‎500 gr‎ و ارتعاشات با دامنه‌ی پایین طراحی شده است تا در سرعت‌های پایین باد، مناسب عمل کند و مدلی کارآمد را برای سیستم‌های استحصال انرژی با توان کم معرفی نماید.

کلمات کلیدی

استحصال انرژی؛ بررسی تجربی؛ گلوپینگ؛ مواد پیزوالکتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064913,
author = {سبحانی راد, سیما and افشارفرد, عارف},
title = {بررسی تجربی استحصال‌کننده‌ انرژی از ارتعاشات ناشی از گلوپینگ به کمک مواد پیزوالکتریک},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {10},
month = {October},
issn = {1027-5940},
pages = {233--241},
numpages = {8},
keywords = {استحصال انرژی؛ بررسی تجربی؛ گلوپینگ؛ مواد پیزوالکتریک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی استحصال‌کننده‌ انرژی از ارتعاشات ناشی از گلوپینگ به کمک مواد پیزوالکتریک
%A سبحانی راد, سیما
%A افشارفرد, عارف
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]