زمین شناسی نفت ایران, دوره (6), شماره (12), سال (2017-1) , صفحات (22-44)

عنوان : ( زیست چینه نگاری، بررسی ریزرخساره‌ها و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری (به کمک نرم افزار سیکلولاگ) در میدان نفتی قلعه نار، حوضه زاگرس )

نویسندگان: عادل نیسی , عباس قادری , علی غبیشاوی , محمد الله‌کرم‌پور دیل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، زیست چینه نگاری، ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری (با استفاده از نرم‌افزار سیکلولاگ) با تکیه بر مطالعه 580 مقطع نازک (شامل مغزه و خرده‌های حفاری) تهیه شده از 450 متر توالیهای برش تحت الارضی چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار انجام شده است. مطالعات فسیل‌شناسی انجام شده به شناسایی 23 جنس و 28 گونه از روزن‌داران کف‌زی و پلانکتون منجر گردید. بر این اساس، چهار بایوزون تجمعی شناسایی و سن سازند آسماری الیگوسن (روپلین ـ شاتین) و میوسن پیشین (آکیتانین ـ بوردیگالین) در نظر گرفته شد. مطالعه ریزرخساره‌های رسوبی به شناسایی 9 ریزرخسـاره انجامیده است که بیانــگر رسوب‌گذاری در سه محیط پلاتفرم خارجی (دریای باز) در بخش آسماری زیرین و پلاتفرم میانی (شول و دریای باز) اغلب در آسماری میانی و پلاتفرم داخلی (بالای پهنه جزر و مدی، پهنه جزر و مدی و لاگون) بیشتر در بخش آسماری بالایی هستند. مطالعات چینه‌نگاری سکانسی در چاه شماره 2 و چاه‌های کمکی 1، 3، 5، 6 و 7 میدان نفتـی قلعه نار با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ انجام شده و به شناسایی 7 سطح مرزی مثبت و 9 سطح مرزی منفی منجر شده است. برخی از سطوح مرزی مثبت معرف مرزهای سکانسی و برخی از سطوح مرزی منفی نیز معرف مرزهای حداکثر پیش‌روی سطح آب دریا هستند. علاوه بر این، برخی از سطوح مرزی مثبت مرزهای زمانی اصلی (مرز آشکوبها) را مشخص می‌کنند. مقایسه زونهای پنج گانه مخزنی سازند آسماری در میدان قلعه نار با سطوح مرزی شناسایی شده حاکی از تطابق خوب برخی از زونهای مخزنی (به ویژه زونهای مخزنی 4 و 5 آسماری) با این سطوح است؛ اگرچه برخی دیگر انطباقی با سطوح مرزی نشان نمی‌دهند.

کلمات کلیدی

, سازند آسماری, زیست چینه نگاری, ریزرخساره, چینه نگاری سکانسی, میدان نفتی قلعه نار, نرم افزار سیکلولاگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064915,
author = {نیسی, عادل and قادری, عباس and علی غبیشاوی and محمد الله‌کرم‌پور دیل},
title = {زیست چینه نگاری، بررسی ریزرخساره‌ها و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری (به کمک نرم افزار سیکلولاگ) در میدان نفتی قلعه نار، حوضه زاگرس},
journal = {زمین شناسی نفت ایران},
year = {2017},
volume = {6},
number = {12},
month = {January},
issn = {2251-8738},
pages = {22--44},
numpages = {22},
keywords = {سازند آسماری، زیست چینه نگاری، ریزرخساره، چینه نگاری سکانسی، میدان نفتی قلعه نار، نرم افزار سیکلولاگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری، بررسی ریزرخساره‌ها و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری (به کمک نرم افزار سیکلولاگ) در میدان نفتی قلعه نار، حوضه زاگرس
%A نیسی, عادل
%A قادری, عباس
%A علی غبیشاوی
%A محمد الله‌کرم‌پور دیل
%J زمین شناسی نفت ایران
%@ 2251-8738
%D 2017

[Download]