یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( مطالعه و معرفی ماکروفسیلهای گیاهی سازند هجدک در چاه شماره یک منطقه کالشور، جنوب غرب طبس )

نویسندگان: اکرم مهدیزاده , فاطمه واعظ جوادی , عباس قادری , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند هجدک در منطقه کالشور شامل تناوبی از ماسه سنگهای کوارتزآرنایتی ـ آرکوزی ورقهای با شیلهای خاکستری تیره تا سبز و میانلایه های زغال سنگ می باشد. این سازند دربردارنده ماکروفسیلهای گیاهی به نسبت خوب حفظ شده ای است که برای اولین بار در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند. از این میان، تعداد 11گونه متعلق به 9جـنس از راسـته هـای مختلف اکوئیستالها، فیلیکالها، سیکادالها و پاینالها شناسایی شدند. با توجه به حضور گونه های شاخص Coniopteris hymenophylloidesو Klukia exilis سن آالنین ـ باژوسین برای این مجموعه فسیلی در نظر گرفته می شود. مطالعـات آماری انجام شده نشان می دهد راسته های فیلیکالها، سیکادالها، پاینالها و اکوئیستالها به ترتیب با فراوانی نسبی 40/80 %، % 11/30 ،% 32/99و % 3/01 بیشترین حضور را در مجموعه گیاهی بازه زمانی ژوراسیک میانی در منطقه کالشور داشته اند. همچنین جنسهای Lobifolia و Ferizianopteris ،Podozamites ،Nilssonia به ترتیب با فراوانی نسـبی 32/99 %، % 11/14 ،% 11/30و % 11/14بیشترین حضور را در این منطقه داشته اند. فراوانی نسبی فیلیکالها و سیکادالها حـاکی از آب و هوای مرطوب و نیمه گرمسیری در این منطقه جغرافیایی بوده است.

کلمات کلیدی

, ماکروفسیلهای گیاهی, سازند هجدک, کالشور, ژوراسیک, طبس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064919,
author = {مهدیزاده, اکرم and فاطمه واعظ جوادی and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا},
title = {مطالعه و معرفی ماکروفسیلهای گیاهی سازند هجدک در چاه شماره یک منطقه کالشور، جنوب غرب طبس},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ماکروفسیلهای گیاهی، سازند هجدک، کالشور، ژوراسیک، طبس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه و معرفی ماکروفسیلهای گیاهی سازند هجدک در چاه شماره یک منطقه کالشور، جنوب غرب طبس
%A مهدیزاده, اکرم
%A فاطمه واعظ جوادی
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%J یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2017

[Download]