یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند میشان در میدان نفتی رگ سفید (چاه شماره 119) )

نویسندگان: طاهره جاودانیان , علیرضا عاشوری , مرتضی طاهرپور خلیل آباد , عباس قادری , محمدرضا زاکرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، سازند میشان به ضخامت 336 متر در چاه شماره 119 میدان نفتی رگ سفید از دو دیدگاه سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری مورد بررسی قرار گرفته است. این سازند، در چاه مورد مطالعه از دیدگاه سنگ شناختی متشکل از سنگ آهک، میان لایه هایی از ژیپس و مارنهای خاکستری تا قرمز و همچنین میان لایه هایی از ماسه سنگ می باشد. براساس مطالعات ریز دیرینه شناسی صورت پذیرفته، تعداد 9 جنس و 9 گونه از روزنبران کف زی و همچنین تعداد 1 جنس از جلبکهای قرمز به همراه مجموعه ای از استراکدها، شکم پایان، بریوزوئرها و قطعاتی از خارپوستان شناسایی گردید. همچنین بر اساس مجموعه میکروفسیلهای شناسایی شده در سازند میشان، تعداد یک زون زیستی قابل قیاس با زونهای زیستی ارائه شده توسط (Adams & Burgeois (1967 و یک زون زیستی قابل قیاس با زونهای زیستی ارائه شده توسط (James & Wynd (1965 شناسایی و معرفی گردید.

کلمات کلیدی

, سازند میشان, میدان نفتی رگ سفید, سنگ چینه نگاری, زیست چینه نگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064921,
author = {جاودانیان, طاهره and عاشوری, علیرضا and مرتضی طاهرپور خلیل آباد and قادری, عباس and محمدرضا زاکرزاده},
title = {سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند میشان در میدان نفتی رگ سفید (چاه شماره 119)},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2017},
location = {طبس, ايران},
keywords = {سازند میشان، میدان نفتی رگ سفید، سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند میشان در میدان نفتی رگ سفید (چاه شماره 119)
%A جاودانیان, طاهره
%A عاشوری, علیرضا
%A مرتضی طاهرپور خلیل آباد
%A قادری, عباس
%A محمدرضا زاکرزاده
%J یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2017

[Download]