یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه سازند چهل کمان بر مبنای فونای ماکروفسیلی در برش شیخ واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: میر امیر صلاحی , علی اصغر ثیاب قدسی , عباس قادری , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرمتنان دریازی از دیرباز ابزار مهمی در حل و تفسیر مسائل چینه شناسی پالئوژن تلقی شده اند که این امر در مورد حوضه رسوبی کپه داغ نیز می تواند صدق کند. در مطالعه حاضر به بررسی شواهد و مدارکی در مورد حضور نرمتنان در افقهای پرفسیل پرداخته شده است که در ارتباط با سازند چهل کمان واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ می باشد. بر این اساس و با توجه به بایوزون ماکروفسیلی Cordiopsis subathooensis- Turritella subathooensis Zone، سن نهشته شدن رسوباتی که این نرمتنان را در دل خود جای داده است معادل P8 برگرن و همکاران (1995)، بخش میانی آشوکوب ایپرزین می باشد. بر این اساس و با توجه به نبود گروههای میکروفسیلی شاخص در تعیین سون محدوده سازند چهل کمان در حوضه کپه داغ غربی، منطقه ناودیس شیخ، لایه های حاوی نرمتنان فوق می‌تواند از نظر سنی قابل انطباق چینه شناسی در کل منطقه باشد. همچنین در این مطالعه، بوم شناسی دیرینه افراد ماکروفسیلی یک به یک بررسی گردیده و در نهایت بر اساس اجتماعات ماکروفسیلی موجود، پالئواکولوژی سازند چهل کمان در برش مورد مطالعه، محیط اینترتایدال کم عمق با میزان بالای مواد مغذی پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی کپه داغ, ناودیس شیخ, سازند چهل کمان, افقهای پرفسیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064924,
author = {صلاحی, میر امیر and علی اصغر ثیاب قدسی and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا},
title = {زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه سازند چهل کمان بر مبنای فونای ماکروفسیلی در برش شیخ واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2017},
location = {طبس, ايران},
keywords = {حوضه رسوبی کپه داغ، ناودیس شیخ، سازند چهل کمان، افقهای پرفسیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه سازند چهل کمان بر مبنای فونای ماکروفسیلی در برش شیخ واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ
%A صلاحی, میر امیر
%A علی اصغر ثیاب قدسی
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%J یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2017

[Download]