یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( گروههای ریختاری روزن داران کف زی سازند تیرگان در برشهای چینه شناسی طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) )

نویسندگان: سهیل همتی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , مرتضی طاهرپور خلیل آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه گروههای ریختاری روزن داران کف زی موجود در توالیهای کربناته سازند تیرگان در برشهای چینه شناسی طاهرآباد و طاقدیس اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق) مدنظر این پژوهش بوده است. با این هدف، 100 نمونه سنگی مختلـف از ایـن طبقات برداشت و از دیدگاه ریزدیرینه شناسی بررسی شده اند. بر این اساس، شـش گـروه ریختـاری مختلـف بـا توجـه بـه الگوهای ریخت شناسی معرفی شده برای روزن داران کف زی، برای اولین بار از سازند تیرگان شناسایی و معرفی شده انـد. از شش الگوی شناخته شده، روزن داران متعلق به گروههـای CMP1 ،AMP2 ،AMP1 و CMP2 در شـرایط الیگوتروفیـک، فرمهای شاخص الگوی AMP3 در شرایط یوتروفیک و در نهایت فرمهای CMP3 در شرایط مزوتروفیک می زیسته اند.

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, طاهرآباد, طاقدیس اشلیر, روزن داران کف زی, حوضه رسوبی کپه داق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064926,
author = {همتی, سهیل and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا and مرتضی طاهرپور خلیل آباد},
title = {گروههای ریختاری روزن داران کف زی سازند تیرگان در برشهای چینه شناسی طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق)},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2017},
location = {طبس, ايران},
keywords = {سازند تیرگان، طاهرآباد، طاقدیس اشلیر، روزن داران کف زی، حوضه رسوبی کپه داق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گروههای ریختاری روزن داران کف زی سازند تیرگان در برشهای چینه شناسی طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق)
%A همتی, سهیل
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%A مرتضی طاهرپور خلیل آباد
%J یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2017

[Download]