سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین (علوم زمین و اقتصادمقاومتی) , 2017-02-19

عنوان : ( کنودونتهای سیلورین در برش چینه شناسی رباط قره‌بیل، باختر کپه داغ )

نویسندگان: عباس قادری , جعفر طاهری , اعظم کراچیان , عبدالمجید موسوی‌نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فونای کنودونتی سیلورین در حوضه کپه داغ کمتر مورد توجه بوده است. در این پژوهش، بخشی از طبقات منسوب به سیلورین معادل با سازند نیور در شمال باختری رباط قره بیل، باختر بجنورد (کپه داغ باختری)، مورد مطالعه قرار گرفته است. این توالیها با ضخامت 295/5 متر و سنگ شناسی غالب شیل، سنگ آهک فسیل دار، ماسه سنگ و دولومیت، دربردارنده عناصر کنودونتی مخروطی، میله‌ای و صفحه ای شامل 19 گونه از 10 جنس مختلف هستند و بخش بالایی اشکوب رودانین تا آئرونین را برای این توالیها نشان می دهند. این بازه زمانی، قدیمی ترین بایوزون کنودونتی سیلورین را در توالی مورد مطالعه تأیید می نماید.

کلمات کلیدی

, کنودونت, سیلورین, رباط قره‌بیل, سازند نیور, کپه‌داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064927,
author = {قادری, عباس and جعفر طاهری and اعظم کراچیان and عبدالمجید موسوی‌نیا},
title = {کنودونتهای سیلورین در برش چینه شناسی رباط قره‌بیل، باختر کپه داغ},
booktitle = {سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین (علوم زمین و اقتصادمقاومتی)},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنودونت، سیلورین، رباط قره‌بیل، سازند نیور، کپه‌داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنودونتهای سیلورین در برش چینه شناسی رباط قره‌بیل، باختر کپه داغ
%A قادری, عباس
%A جعفر طاهری
%A اعظم کراچیان
%A عبدالمجید موسوی‌نیا
%J سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین (علوم زمین و اقتصادمقاومتی)
%D 2017

[Download]