مطالعات مدیریت بهبود و تحول, دوره (26), شماره (84), سال (2017-9) , صفحات (1-32)

عنوان : ( نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , سیده نرگس راهنما ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به تلاطم های محیطی، سازمان ها، تلاش های گسترده ای را برای افزایش عملکرد بهینه کارکنان معطوف ساخته اند. رفتار شهروندی سازمانی از سوی سازمان ها به عنوان عاملی تاثیر گذار بر بهبود عملکرد فرد و سازمان شناخته شده که می تواند با افزایش فرح بخشی در کار و احساس مسرت کارکنان نیز افزایش یابد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش دو عامل فرح بخشی در کار و مسرت کارکنان در رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر فرح بخشی در کار بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی مسرت بوده است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 187 نفر از کارشناسان شهرداری مناطق برخوردار شهر مشهد بوده که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ماهیت این تحقیق کاربردی و روشتحقیق پیمایشی- تحلیلی می باشد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از انجام شد. تجزیه و Amos و SPSS تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزار 18 تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد فرح بخشی در کار بر مسرت تاثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین تاثیر نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی مورد تائید قرار گرفت و در ضمن، قوی ترین ارتباط بین متغیرهای فرح بخشی در کار و مسرت مشاهده شده است.

کلمات کلیدی

, فرح بخشی در کار, رفتار شهروندی سازمانی, مسرت, شهرداری مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064931,
author = {رحیم نیا , فریبرز and راهنما, سیده نرگس},
title = {نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی},
journal = {مطالعات مدیریت بهبود و تحول},
year = {2017},
volume = {26},
number = {84},
month = {September},
issn = {2251-8037},
pages = {1--32},
numpages = {31},
keywords = {فرح بخشی در کار، رفتار شهروندی سازمانی، مسرت، شهرداری مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A راهنما, سیده نرگس
%J مطالعات مدیریت بهبود و تحول
%@ 2251-8037
%D 2017

[Download]