ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران , 2017-10-11

عنوان : ( ارائه مدل ساده شده جهت مدلسازی دیوارهای برشی فولادی شیاردار )

نویسندگان: فاطمه علی اکبری , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیوارهای برشی یکی از سیستمهای مناسبی هستند که به رفتار مناسب سازه در مقابله با بارهای جانبی کمک شایانی میکنند. از بین دیوارهای برشی مختلفی که پیشنهاد شده، دیوارهای برشی فکوددی در دو نکوس سکخ شده و بدون تقوی به عل وزن پایین، مسائل اجرایی و رفتار مناسبتر مورد توجه قرار گرفتهاند. انکواس سکخ شده از نظر عملکرد لرزهای و نیز مسائل بهرهبرداری مناسبتر میباشند ولی به دلیل وجکود سکخ کننکدههای متعدد و جزئیات اجرایی فراوان باید وق و هزینه زیادی برای سکات ننهکا فکرر گکردد. از گزینکههای دیگکر میتوان به استفاده از ورقهای فوددی دارای شکیار عمکودی پرداتک . در واقک بکا ایجکاد شککارهایی در ورق فوددی، ورق به ی سری نوارهای عمودی موازی هم تبدیل شده که هر ی از این نوارها مستقل از هکم عمکل کرده و انرژی ورودی را با ایجاد مفافل پلاستی در انتهای تود مسکتهل میکننکد. بکا توجکه بکه مزی هکای فراوان دیوارهای برشی فوددی شیاردار نیاز به شنات بیشتر این عضو باربر جانبی ضکرورت پیکدا میکنکد، امکا مدلسازی و تحلیل این سیستم با المانهای ففحهای در نرمافزارهای اجزا محدود حجم باد جه ذتیرهسکازی و همچنین زمان زیاد جه انواس تحلیل را در پی تواهد داش . در نتیجه در این مقاله سعی شده مکدلی سکاده ارائه گردد تا ABAQUS در نرمافزار beam شده از این سیستم مقاوم در برابر بار جانبی با استفاده از المانهای جزئیات رفتاری دیوار در نن به توبی لحاظ گردد اما حجم و زمان تحلیل تا حد امکان کاهش یابکد. مکدا ارائکه شده میتواند کم شایانی در جه شنات هرچه بیشتر این نوس پانل فوددی، امکان بککارگیری نن در انکواس سککازهها و همچنککین امکککان انجککام انککواس تحلیککل روی ننهککا را در اتتیککار مهندسککین سککازه قککرار دهککد.

کلمات کلیدی

, دیوار برشی فوددی, شیاردار, مدا ساده شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064944,
author = {علی اکبری, فاطمه and شریعتمدار, هاشم},
title = {ارائه مدل ساده شده جهت مدلسازی دیوارهای برشی فولادی شیاردار},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران},
year = {2017},
location = {یزد, ايران},
keywords = {دیوار برشی فوددی، شیاردار، مدا ساده شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل ساده شده جهت مدلسازی دیوارهای برشی فولادی شیاردار
%A علی اکبری, فاطمه
%A شریعتمدار, هاشم
%J ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
%D 2017

[Download]