اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت - دانشگاه صنعتی شریف , 2016-09-22

عنوان : ( کنترل ارتعاشات سکوهای دریایی شابلونی تحت اثر زلزله به وسیله میراگرهای غیر فعال )

نویسندگان: پریا معروفی , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با افزایش روزافزون استفاده از منابع نفتی و با توجه به محدود بودن منابع این انرژی در خشکی، نیاز به استخراج از منابع بستر دریا روزبهروز افزایشیافته و موجب توسعه و رشد قابلتوجه سازههای دور از ساحل شده است. سکوهای دریایی یکی از مهمترین سازههای دریایی و شریان حیاتی برای اقتصاد کشورهای نفتخیز به شمار میروند؛ بنابراین ضروری است که با کنترل ارتعاشات وارد بر سکو عملکرد آنها با وقوع زلزله دچار خدشه نشود. در این مقاله، ارتعاشات ناشی از زلزله بر روی سکوهای ثابت شابلونی با بهکارکیری تحلیل غیر خطی تاریخچه زمانی موردبررسی قرار میگیرد. مدلسازی میشود. سپس به بررسی رفتار لرزهای سکو تحت زلزلههای SeismoStruct نخست الگوی سکوی دریایی فاز 13 پارس جنوبی در نرمافزار موردنظر پرداخته میشود. در ادامه، برای کنترل پاسخهای سازه در برابر زلزلهها، از میراگر جرمی تنظیمشونده بهرهجویی میشود. پاسخ جابجایی عرشه و شتاب عرشه به دست میآید. مقایسهی نتایج نشان میدهد که با بهکارگیری میراگر جرمی تنظیم شونده، حداکثر پاسخها به خوبی کاهش مییابد

کلمات کلیدی

, سکوی دریایی شابلونی, کنترل ارتعاشات, میراگر غیر فعال, تحلیل غیرخطی, زلزله میدان نزدیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064945,
author = {معروفی, پریا and شریعتمدار, هاشم},
title = {کنترل ارتعاشات سکوهای دریایی شابلونی تحت اثر زلزله به وسیله میراگرهای غیر فعال},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت - دانشگاه صنعتی شریف},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {سکوی دریایی شابلونی، کنترل ارتعاشات، میراگر غیر فعال، تحلیل غیرخطی، زلزله میدان نزدیک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل ارتعاشات سکوهای دریایی شابلونی تحت اثر زلزله به وسیله میراگرهای غیر فعال
%A معروفی, پریا
%A شریعتمدار, هاشم
%J اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت - دانشگاه صنعتی شریف
%D 2016

[Download]