علوم باغبانی, دوره (31), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (634-642)

عنوان : ( بررسی پاسخ های رشدی بخش هوایی و زیر زمینی گل لیزیانتوس تحت افزایش گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن در کشت هیدروپونیک )

نویسندگان: مهین نیکو , محمود شور , علی تهرانی فر , الهام سعیدی پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش دی¬اکسید¬کربن اتمسفر به عنوان یکی از مشخصه¬های تغییر اقلیم به میزان زیادی بر بهره¬دهی جهانی، بخش کشاورزی اثر می¬گذارد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات افزایش گاز گلخانه¬ای دی¬اکسید¬کربن بر پاسخ رشدی اندامهای هوایی و زیر¬زمینی دو رقم گل لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک است. این تحقیق در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب آزمایش کرتهای خرد شده بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل سه غلظت دی¬اکسید¬کربن ۳۸۰ به عنوان شاهد، ۷5۰ و ۱۰۵۰ پی¬پی-ام و دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس Yolde White و GCREC-Blu بود. با توجه به نتایج میتوان اینگونه بیان داشت که اثر تیمار دی¬اکسید¬کربن بر ارتفاع، طول میانگره، وزن خشک ساقه و ریشه، سطح و حجم ریشه و نسبت ریشه به ساقه در سطح احتمال 1 درصد معنی¬دار شد و در بین دو رقم تنها از نظر وزن خشک ساقه، تفاوت معنی¬داری در سطح احتمال 5 درصد مشاهده شد. اثر متقابل دی¬اکسید¬کربن و رقم بر روی هیچ یک از صفات مورد مطالعه تاثیر معنی¬داری نداشت. در یک نگاه کلی، افزایش دی¬اکسید¬کربن موجب افزایش تمامی پارامترهای رشدی بخش هوایی و زیر¬زمینی گیاه لیزیانتوس شد و بیشترین و کمترین تاثیر در تمامی صفات به ترتیب مربوط به غلظت 1050 پی¬پی¬ام و شاهد بود. در نتیجه تغییرات گاز دی¬اکسید¬کربن در اتمسفر میتواند تاثیرات بسیار چشمگیری بر روی گیاه بگذارد که بدین ترتیب میتوان برخی اثرات تغییر اقلیم در آینده را بر روی کیفیت تولید تجاری گلهای شاخه بریده پیش بینی و بررسی نمود.

کلمات کلیدی

, گاز گلخانه¬ای, میانگره, وزن, هیدروپونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064954,
author = {نیکو, مهین and شور, محمود and تهرانی فر, علی and سعیدی پویا, الهام},
title = {بررسی پاسخ های رشدی بخش هوایی و زیر زمینی گل لیزیانتوس تحت افزایش گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن در کشت هیدروپونیک},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2018},
volume = {31},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {634--642},
numpages = {8},
keywords = {گاز گلخانه¬ای، میانگره، وزن، هیدروپونیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پاسخ های رشدی بخش هوایی و زیر زمینی گل لیزیانتوس تحت افزایش گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن در کشت هیدروپونیک
%A نیکو, مهین
%A شور, محمود
%A تهرانی فر, علی
%A سعیدی پویا, الهام
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2018

[Download]