اقتصاد کشاورزی, دوره (11), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (115-133)

عنوان : ( بررسی اثر شلاقی در زنجیره تأمین چند سطحی شیر و فرآورده های آن )

نویسندگان: سمیه نقوی , علی رضا کرباسی , محمود دانشورکاخکی , امید روزمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنجیره تأمین شیر و فرآوردههای آن، یکی ازمهمترین زنجیرههای فرآوردههای کشاورزی میباشد. یکی از پدیدههای مهم در زنجیرههای تأمین، اثر شلاقی میباشد. در این بررسی، سعی شده است با استفاده از دادههای دوره زمانی مربوط به 4939 ، سیستم تقاضای تقریبا" ایدهآل و روش میانگین متحرک به بررسی اثر شلاقی پرداخته شود. - سالهای 4931 یکی ازمهمترین علل ایجاد این اثر، نداشتن اطلاع دقیق و بههنگام از میزان تقاضا در سطوح مختلف زنجیره و وجود زمانهای انتظار میباشد. نتایج نشان میدهد پدیده اثر شلاقی در زنجیره تأمین فرآوردههای محصولات پگاه کرمان وجود 2 میباشد. لذا، اگر /04 ،2/33 ،2/02 ،2/04 ،2/ دارد. اثر شلاقی فرآوردههای شیر،ماست، پنیر، خامه و دوغ به ترتیب، 05 دادههای عاملان زنجیره از تقاضای فرآوردهها دقیق باشد، این امر منجر به هدفمندشدن برنامههای تولید و کارایی هرچه بیشتر این زنجیره میشود.

کلمات کلیدی

, زنجیره تأمین, اثر شلاقی, فرآوردههای لبنی, سیستم تقاضای تقریبا" ایدهآل, روش میانگین متحرک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064955,
author = {نقوی, سمیه and کرباسی, علی رضا and دانشورکاخکی, محمود and امید روزمند},
title = {بررسی اثر شلاقی در زنجیره تأمین چند سطحی شیر و فرآورده های آن},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2017},
volume = {11},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-5524},
pages = {115--133},
numpages = {18},
keywords = {زنجیره تأمین، اثر شلاقی، فرآوردههای لبنی، سیستم تقاضای تقریبا" ایدهآل، روش میانگین متحرک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر شلاقی در زنجیره تأمین چند سطحی شیر و فرآورده های آن
%A نقوی, سمیه
%A کرباسی, علی رضا
%A دانشورکاخکی, محمود
%A امید روزمند
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2017

[Download]