مرتع و آبخیزداری, دوره (69), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (777-788)

عنوان : ( تاثیر تاج پوشش گیاهان چندساله و سطوح بهره برداری چرایی بر تراکم بانک بذر خاک در یک مرتع )

نویسندگان: زهرا نیک بخت , محمد فرزام , محمد خواجه حسینی صالح اباد , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی بانک بذر خاک اطلاعات مفیدی را برای مدیریت و احیاء اکوسیستمهای طبیعیی فیراهم میی آورد . در منیاط خشیک برخیی گیاهان چندساله ممکن است سبب تجمع بانک بذر در زیراشکوب خود شده و بذرها را در برابیر چیرای دام و سیایر عوامی محیطیی محافظت کنند . این مطالعه باهدف بررسی اثر گیاهان چندساله بر تراکم بانک بذر در سطوح مختلف بهرهبرداری از یک مرتیع اسیتیی انجام شد . سه مرتع مجاور هم با سطوح بهرهبرداری شدید متوسط و عدم چرا )قرق( انتخاب و در هیر مرتیع سیه ترانسیکت بیه طیور تصادفی مستقر شد . در امتداد هر ترانسکت نمونه های خاک از عم صفر تا 5 سانتیمتری از زیراشکوب پنج گیاه چندسیاله و فضیای باز مجاور تهیه شد . برای تعیین تراکم بانک بذر از روش جداسازی بذرها از خاک استفاده شد . تیراکم بانیک بیذر خیاک در منطقیه ی چرای متوسط و چرای شدید بیشتر از منطقه قرق بود . همچنین در هر سه منطقه تراکم بانک بذر در زیراشیکوب گیاهیان چندسیاله به طور معنیداری بیشتر از فضای بازبین آن ها بود . بیشترین و کمترین تراکم بانک بذر به ترتیب در زیراشکوب بوته (Rosa persica) و (Astragalus heratensis) مشاهده شد . به طورکلی نتایج این پژوهش بیانگر نقش گیاهان چندساله مرتیع در حفی و حماییت از بانک بذر سایر گیاهان در شرایط بهرهبرداری شدید از مراتع استیی است

کلمات کلیدی

چرای دام تراکم بانک بذر خاک زیراشکوب گیاهان پرستار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064962,
author = {نیک بخت, زهرا and فرزام, محمد and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and اجتهادی, حمید},
title = {تاثیر تاج پوشش گیاهان چندساله و سطوح بهره برداری چرایی بر تراکم بانک بذر خاک در یک مرتع},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2016},
volume = {69},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5044},
pages = {777--788},
numpages = {11},
keywords = {چرای دام تراکم بانک بذر خاک زیراشکوب گیاهان پرستار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تاج پوشش گیاهان چندساله و سطوح بهره برداری چرایی بر تراکم بانک بذر خاک در یک مرتع
%A نیک بخت, زهرا
%A فرزام, محمد
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A اجتهادی, حمید
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2016

[Download]