حکمت سینوی, دوره (21), شماره (57), سال (2017-8) , صفحات (107-124)

عنوان : ( تحلیل ماهیت عدالت در عرصه اخلاق با تاکید بر آرای ابن سینا )

نویسندگان: فردین جمشیدی مهر , جهانگیر مسعودی , علیرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدالت که از مهم¬ترین دغدغه¬های بشری در طول قرون متمادی بوده و هست، از نگاه تیزبین دانشمندان و حکمای اسلامی مغفول نمانده است و آن¬ها با تصریح یا اشاره بدان پرداخته¬اند. بوعلی سینا که در حوزه¬ی هستی¬شناسی صاحب مکتب و دارای ابتکارات فراوان و قابل ملاحظه می¬باشد، در بسیاری از کتب خویش، به اشاره به این مقوله پرداخته است. نظریه¬ی اخلاقی و سیاسی ابن¬سینا منفک و مستقل از نظریات هستی¬شناسانه¬ی وی نیست بلکه آشنایی با مبانی هستی¬شناسانه¬ی او می¬تواند در استنباط بسیاری از نظریاتش در حوزه¬ی فلسفه¬ی اخلاق و فلسفه¬ی سیاسی راه¬گشا باشد. از نظر ابن¬سینا عدالت، دارای معنا و حقیقت واحد است که در سه عرصه¬ی تکوین، انسان و اجتماع قابل تحقق است.

کلمات کلیدی

, عدالت , عفت , شجاعت , حکمت , اعتدال , فضیلت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064965,
author = {جمشیدی مهر, فردین and مسعودی, جهانگیر and کهنسال, علیرضا},
title = {تحلیل ماهیت عدالت در عرصه اخلاق با تاکید بر آرای ابن سینا},
journal = {حکمت سینوی},
year = {2017},
volume = {21},
number = {57},
month = {August},
issn = {2538-5275},
pages = {107--124},
numpages = {17},
keywords = {عدالت - عفت - شجاعت - حکمت - اعتدال - فضیلت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ماهیت عدالت در عرصه اخلاق با تاکید بر آرای ابن سینا
%A جمشیدی مهر, فردین
%A مسعودی, جهانگیر
%A کهنسال, علیرضا
%J حکمت سینوی
%@ 2538-5275
%D 2017

[Download]