تولیدات دامی, دوره (19), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (371-387)

عنوان : ( تأثیر افزودن پودر برگ زیتون به جیره غذایی بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده کوچک و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های‌گوشتی )

نویسندگان: احمد علی ثابتان شیرازی , احمد حسن آبادی , محمد جواد آگاه , حسن نصیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر افزودن سطوح مختلف پودر برگ زیتون به جیره به‌عنوان آنتی اکسیدان طبیعی بر عملکرد تولیدی، خصوصیات ‌لاشه، برخی فراسنجه‌های خونی، ریخت‌شناسی روده ‌کوچک و قابلیت‌هضم مواد مغذی در جوجه‌های‌گوشتی با استفاده از تعداد 300 قطعه جوجه‌گوشتی یکروزه سویه کاب500 در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز مطالعه شد. جیره‌های آزمایشی شامل: جیره ذرت-سویا (شاهد منفی)، جیره پایه به همراه 250 میلی‌گرم درکیلوگرم آلفا توکوفریل‌استات (شاهد مثبت) و سه جیره به‌صورت جیره پایه با دو، 5/2 و سه درصد پودر‌برگ زیتون بودند. نتایج نشان داد افزایش وزن در گروه‌های دریافت‌کننده پودر برگ زیتون در کل دوره آزمایش کاهش معنی‌داری نسبت به گروه‌‌ شاهد‌مثبت داشت (05/0>P). خوراک مصرفی در کل دوره کاهش معنی‌داری در گروه سه درصد پودر برگ زیتون در مقایسه با شاهد مثبت داشت (05/0>P). ضریب‌ تبدیل غذایی‌ در گروه‌های دریافت کننده پودر برگ زیتون در دوره آغازین، افزایش معنی‌داری نسبت به تیمارشاهد منفی و مثبت داشت (05/0>P). افزودن سطوح مختلف پودر برگ زیتون به جیره، طول پرز، عمق کریپت و سطح پرز را در مقایسه با گروه شاهد منفی یا مثبت بطور معنی‌داری افزایش داد (05/0>P). کاهش معنی‌داری در غلظت سرمی تری‌گلیسریدها، کلسترول و لیپوپروتئین با دانسیته پایین در تیمارهای پودر برگ زیتون در مقایسه با گروه شاهد منفی یا مثبت مشاهده شد (05/0>P). براساس نتایج حاصل افزودن پودر برگ زیتون تا سطح دو ‌درصد جیره جوجه‌های گوشتی به دلیل کاهش چربی‌خون و بهبود ریخت‌شناسی روده قابل توصیه می‌باشد.

کلمات کلیدی

, افزایش وزن, برگ زیتون, پرز روده, جوجه گوشتی, چربی خون, ضریب تبدیل غذایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064972,
author = {ثابتان شیرازی, احمد علی and حسن آبادی, احمد and محمد جواد آگاه and نصیری مقدم, حسن},
title = {تأثیر افزودن پودر برگ زیتون به جیره غذایی بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده کوچک و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های‌گوشتی},
journal = {تولیدات دامی},
year = {2017},
volume = {19},
number = {2},
month = {September},
issn = {2009-6776},
pages = {371--387},
numpages = {16},
keywords = {افزایش وزن، برگ زیتون، پرز روده، جوجه گوشتی، چربی خون، ضریب تبدیل غذایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر افزودن پودر برگ زیتون به جیره غذایی بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده کوچک و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های‌گوشتی
%A ثابتان شیرازی, احمد علی
%A حسن آبادی, احمد
%A محمد جواد آگاه
%A نصیری مقدم, حسن
%J تولیدات دامی
%@ 2009-6776
%D 2017

[Download]