اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت , 2017-08-23

عنوان : ( اثر دما درتهیه نانومیله¬های دی اکسید منگنز به¬روش هیدروترمال )

نویسندگان: مرتضی ریاض جمال جمال , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , نسرین آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نانومیله¬های دی¬اکسید منگنز (β-MnO2) به¬روش هیدروترمال تهیه شدند. از سولفات منگنز تک آبه، پرسولفات آمونیوم و سولفات آمونیوم به¬عنوان مواد اولیه استفاده شد. به منظور تهیه محصول بهینه، فرایند گرمادهی در دماهای 120، 130، 140 و 160 درجه سانتی گراد در مدت زمان 12 ساعت انجام شد. از پراش اشعه ایکس و تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی گسیل میدانی برای تعیین ساختار، مورفولوژی و ابعاد نانومیله¬ها استفاده شد. نتایج نشان می دهند در دمای130 درجه سانتی گراد و مدت زمان 24 ساعت، ساختار پایرولوسایت β-MnO2 به¬طور خالص و بلورینگی بهتر تشکیل می شود. تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی مربوط به نمونه با دمای و 140 درجه سانتی گراد در مدت زمان 12 ساعت ، مورفولوژی نانومیله¬ها را با قطر 80 تا 110 نانومتر و طول تقریبی 7/1 تا 2 میکرومتر تایید می¬کند.

کلمات کلیدی

, نانو میله, β-MnO2 , روش هیدروترمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065033,
author = {جمال, مرتضی ریاض جمال and عربی, هادی and قربانی, شعبان رضا and آزاد, نسرین},
title = {اثر دما درتهیه نانومیله¬های دی اکسید منگنز به¬روش هیدروترمال},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانو میله،β-MnO2 ،روش هیدروترمال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر دما درتهیه نانومیله¬های دی اکسید منگنز به¬روش هیدروترمال
%A جمال, مرتضی ریاض جمال
%A عربی, هادی
%A قربانی, شعبان رضا
%A آزاد, نسرین
%J اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت
%D 2017

[Download]