علوم جغرافیایی-دانشگاه آزاد مشهد, دوره (12), شماره (25), سال (2017-1) , صفحات (70-83)

عنوان : ( بررسی پتانسیل تولید رسوب به روش هیدروفیزیکی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS )در حوضه آبریز کارده )

نویسندگان: حمید نژادسلیمانی , مسعود مینائی , وجیهه قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه آبریز کارده از نظر مختصات جغرافیایی در ́93° ،93 تا ́55° ،93 عرض جغرافیایی و ́23° ،53 تا ́93° ،53 طول جغرافیایی با مساحتی حدود 543 کیلومتر مربع در بخش شرقی زون کپه داغ قرار دارد. در مطالعه موجود، خطر رسوب سازی و انتشار فرسودگی در حوضه آبریز کارده در شمال شرق ایران با استفاده از روش هیدروفیزیکی همراه با داده های سیستم اطالعات جغرافیایی (GIS (و مشاهدات میدانی مورد مطالعه قرار گرفت. منطقه مورد مطالعه به 3 زیرحوضه هیدرولوژیکی تقسیم گردید. سپس با استفاده از روش هیدروفیزیکی عوامل مختلف هیدروفیزیکی حاکم در حوضه )مساحت، شیب، پوشش گیاهی، زمین شناسی و هیدرولوژی( مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به عوامل فوق ضریب پتانسیل و درصد رسوبدهی هر زیر حوضه برآورده شد که زیر حوضه سیج و آل با 5/2522 تن در سال بیشترین پتانسیل رسوبدهی و فیروز آباد با 9/39 تن در سال دارای کمترین پتانسیل رسوبدهی می باشد که عامل مساحت، نقش مهمی در ایجاد این توان رسوبدهی برای هر دو حوضه دارد.

کلمات کلیدی

, فرسایش, پتانسیل رسوبدهی, هیدروفیزیکی, سیستم اطالعات جغرافیایی (GIS , (کارده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065049,
author = {نژادسلیمانی, حمید and مینائی, مسعود and وجیهه قلی زاده},
title = {بررسی پتانسیل تولید رسوب به روش هیدروفیزیکی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS )در حوضه آبریز کارده},
journal = {علوم جغرافیایی-دانشگاه آزاد مشهد},
year = {2017},
volume = {12},
number = {25},
month = {January},
issn = {1735-7977},
pages = {70--83},
numpages = {13},
keywords = {فرسایش، پتانسیل رسوبدهی، هیدروفیزیکی، سیستم اطالعات جغرافیایی (GIS ،(کارده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پتانسیل تولید رسوب به روش هیدروفیزیکی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS )در حوضه آبریز کارده
%A نژادسلیمانی, حمید
%A مینائی, مسعود
%A وجیهه قلی زاده
%J علوم جغرافیایی-دانشگاه آزاد مشهد
%@ 1735-7977
%D 2017

[Download]