پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی , 2017-10-18

عنوان : ( مورفومتری مخروط افکنه ها (مطالعه مورد: مخروط افکنه های دامنه های شمالی کوه بینالود) )

نویسندگان: ملیحه پورعلی , مرتضی اکبری , سیدرضا حسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مخروط افکنه‌ها از عوارض مهّم ژئومورفولوژیکی می‌باشند که در مناطق خشک و نیمه خشک گسترش بسیاری داشته و از نظر نحوه شکل‌گیری و تکامل، تنوع زیادی دارند. در دامنه شمالی کوه بینالود نیز به دلیل حاکمیّت شرایط اقلیمی نیمه خشک مخروط افکنه‌های کوچک و بزرگی شکل گرفته‌اند که با تامین آب و خاک کافی، بستری مناسب برای فعالیت‌های انسانی به شمار می‌روند. در این تحقیق، در ابتدا با استفاده از نقشه های توپوگرافی 1:50000 منطقه، نقشه زمین شناسی 1:100000، تصاویر ماهواره‌ای IRS هند، مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای و همچنین بازدید میدانی، حوضه‌های آبریز و مخروط افکنه‌های منطقه شناسایی و مرزبندی شده و سپس چگونگی شکل‌گیری و عوامل موثر بر تکوین و تحول آنها مانند عوامل آب و هوایی و تکتونیک از طریق روابط همبستگی آماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل آب و هوایی در تشکیل و عوامل تکتونیکی در تحول مخروط افکنه‌های منطقه موثر بوده‌اند و میان شیب حوضه‌های آبخیز و شیب مخروط افکنه‌ها رابطه‌ای معکوس و میان مساحت حوضه‌های آبریز و مساحت مخروط‌های منطقه، رابطه‌ای مستقیم و معناداری در سطح 5 درصد وجود دارد. همچنین با توجه به بررسی‌های انجام گرفته به تبیین نقش مخروط افکنه‌ها در برنامه‌ریزی محیطی منطقه پرداخته شد.

کلمات کلیدی

, مخروط افکنه, حوضه آبخیز, ژئومورفومتری, کوه بینالود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065067,
author = {پورعلی, ملیحه and اکبری, مرتضی and حسین زاده, سیدرضا},
title = {مورفومتری مخروط افکنه ها (مطالعه مورد: مخروط افکنه های دامنه های شمالی کوه بینالود)},
booktitle = {پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مخروط افکنه، حوضه آبخیز، ژئومورفومتری، کوه بینالود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مورفومتری مخروط افکنه ها (مطالعه مورد: مخروط افکنه های دامنه های شمالی کوه بینالود)
%A پورعلی, ملیحه
%A اکبری, مرتضی
%A حسین زاده, سیدرضا
%J پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
%D 2017

[Download]