جامعه شناسی نهادهای اجتماعی, دوره (9), شماره (4), سال (2017-9) , صفحات (129-154)

عنوان : ( نظام ترجیحات شغلی دانشجویان )

نویسندگان: حسین میرزائی , حسین اکبری , علی رفیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مطالعه ترجیحات شغلی دانشجویان و شناخت عوامل اجتماعی مرتبط با آن صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی و جامعه آماری مورد بررسی کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که 400 نفر از آنها از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها نشان داد جامعه مورد مطاله در موضوع ترجیحات شغلی ،در سه تیپ کلی قرار دارند : تیپ یک در انتخاب شغل بیش تر بر ابعاد درونی تیپ دو بر ابعاد بیرونی و تیپ سه به طور همزمان بر ابعاد بیرونی و درونی تاکید دارند. نتایج دیگر موید آنست که متغیرهای خانواده، باورهای دینی و رسانه های جمعی ارتباط معنادار با ترجیحات شغلی در ابعاد بیرونی و درونی داشته اند اما متغیر آموزش صرفا با بعد درونی و متغیر دوستان با بعد بیرونی ترجیحات شغلی ارتباط معنادار و مثبت داشته اند.

کلمات کلیدی

, ترجیحات شغلی, انتخاب شغل, کار, شغل, دانشجو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065068,
author = {میرزائی, حسین and اکبری, حسین and رفیعی, علی},
title = {نظام ترجیحات شغلی دانشجویان},
journal = {جامعه شناسی نهادهای اجتماعی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {4},
month = {September},
issn = {2383-0395},
pages = {129--154},
numpages = {25},
keywords = {ترجیحات شغلی، انتخاب شغل، کار، شغل، دانشجو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظام ترجیحات شغلی دانشجویان
%A میرزائی, حسین
%A اکبری, حسین
%A رفیعی, علی
%J جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
%@ 2383-0395
%D 2017

[Download]