مطالعات راهبردی بسیج, شماره (76), سال (2017-10)

عنوان : ( تاثیر توسعه فناوری در ارتباطات بین فردی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ایرانی )

نویسندگان: حسین خالقی , محمد مهرآیین , شمس الدین ناظمی , غلامرضا ملک زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قرن اخیر، رشد و توسعه فناوری صرفاً در حوزه فرایندهای کاری سازمان¬ها و صنایع نبوده است بلکه نظام اجتماعی را نیز متأثر کرده است. هدف پژوهش حاضر، کشف و توصیف عمیق تجارب و دریافت¬های متکثر اعضای هیات علمی یک دانشگاه از جنبه¬های تاریک توسعه¬فناوری در ارتباطات بین¬فردیِ مبتنی بر سبک زندگی اسلامی-ایرانی می¬باشد تا مدیران و سیاستگزاران را با نگرش¬های جدید و متفاوت نسبت به فناوری و نفوذ و سلطه آن در سبک زندگی اسلامی-ایرانی آشنا کند. این مطالعه در سه بخش انجام گرفته است. در اولین مرحله با مطالعات کتابخانه¬ای و اسنادی، ابعاد و مولفه¬های سبک¬زندگی اسلامی-ایرانی در حوزه تعاملات بین¬فردی و ریشه¬های اعتقاداتی و ارزشی مرتبط به آن¬ها احصاء گردیدند. در ادامه با هدف به دست آوردن و طبقه¬بندی مفاهیم و تجربیات مشارکت¬کنندگان از پدیده رشد و نفوذ فناوری در سایر ابعاد اجتماعی مصاحبه¬های اکتشافی بر پایه راهبرد تحلیل محتوای کیفی، انجام گرفته است. مشارکت¬کنندگان شامل سیزده عضو هیات علمی دانشگاه بودند که از طریق نمونه¬گیری هدفمند گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. با مصاحبه¬های نیمه ساختاریافته باز و تحلیل آن‌ها 5 مضمون، در سه سطح فرد، جامعه و نوع بشر به دست آمد. در سطح فرد دو مضمون شامل انزوای فردی و کنش¬های ریاکارانه، در سطح جامعه دو طبقه ارتباطات اجتماعی پایشی و فرهنگ رفتارهای فخرفروشانه، در سطح نوع بشر یک طبقه شامل تضعیف شأن انسان پدید آمد. در مرحله سوم، مضامین حاصل از مصاحبه¬ها با ابعاد و مولفه¬های سبک زندگی اسلامی-ایرانی تطبیق داده شده و موارد افتراقی تبیین گردیده¬اند. یافته‌های تحقیق می‌تواند در فهم بهتر و تقویت آگاهی¬های جمعی نسبت به ابعاد مختلف رشد و توسعه فناوری در نزد افراد جامعه مفید واقع شود و سیاستگزاران را در برخورد با آن مهیاتر ¬سازد

کلمات کلیدی

, فناوری, توسعه فناوری, ارتباطات بین¬فردی, سبک زندگی اسلامی-ایرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065076,
author = {خالقی, حسین and مهرآیین, محمد and ناظمی, شمس الدین and ملک زاده, غلامرضا},
title = {تاثیر توسعه فناوری در ارتباطات بین فردی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ایرانی},
journal = {مطالعات راهبردی بسیج},
year = {2017},
number = {76},
month = {October},
issn = {1735-501X},
keywords = {فناوری، توسعه فناوری، ارتباطات بین¬فردی، سبک زندگی اسلامی-ایرانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر توسعه فناوری در ارتباطات بین فردی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ایرانی
%A خالقی, حسین
%A مهرآیین, محمد
%A ناظمی, شمس الدین
%A ملک زاده, غلامرضا
%J مطالعات راهبردی بسیج
%@ 1735-501X
%D 2017

[Download]