حسابداری مالی, دوره (9), شماره (34), سال (2017-9) , صفحات (35-70)

عنوان : ( بررسی تاثیر خوش بینی مدیران و عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از آن بر روی ریسک سقوط قیمت سهام )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , محمدرضا عباس زاده , محمدحسین ذوالفقارآرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اعتمادبه‌نفس کاذب مدیران (خوش‌بینی مدیران) و عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از آن بر ریسک سقوط قیمت سهام می‌پردازد. این مطالعه، بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال‌های 1389 تا 1394 با انتخاب نمونه‌ای شامل 211 شرکت انجام پذیرفته است. آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از برآوردگرهای داده‌های پانلی در مدل‌های رگرسیون لوجستیک، مدل پانلی و رگرسیون تعمیم‌یافته (EGLS) انجام پذیرفته است. بدین منظور خوش‌بینی مدیران بر اساس سه معیار دقت پیش‌بینی سود، مازاد مخارج سرمایه‌ای و باقی‌مانده مدل رشد شرکت اندازه‌گیری و اثر آن‌ها بر سه شاخص ریسک سقوط قیمت سهام، شامل بازده خاص سهام شرکت، ضریب منفی چولگی بازده خاص و نسبت انحراف استاندارد بازده خاص، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش، حاکی از آن است که خوش‌بینی مدیران، ریسک سقوط قیمت سهام را بر اساس هر سه شاخص اندازه‌گیری آن، به‌طور معناداری تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین، خوش‌بینی مدیران بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیرگذار بوده و این رابطه را تشدید می‌نماید. اصالت و نوآوری این پژوهش اعتنا به بعد رفتاری مدیران در برخورد با تصمیمات سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و استفاده از معیارهای ترکیبی در اندازه‌گیری این رفتار می‌باشد. دستاورد آن نیز ارائه دیدگاهی است تا از طریق آن بتوان به تبیین رفتار مدیران جهت جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت سهام نشأت گرفته از تصمیمات مدیران و ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سرمایه پرداخت.

کلمات کلیدی

, خوش‌بینی مدیریت, سقوط قیمت سهام, عدم تقارن اطلاعاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065079,
author = {نصیرزاده, فرزانه and عباس زاده, محمدرضا and ذوالفقارآرانی, محمدحسین},
title = {بررسی تاثیر خوش بینی مدیران و عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از آن بر روی ریسک سقوط قیمت سهام},
journal = {حسابداری مالی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {34},
month = {September},
issn = {2345-2617},
pages = {35--70},
numpages = {35},
keywords = {خوش‌بینی مدیریت، سقوط قیمت سهام، عدم تقارن اطلاعاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر خوش بینی مدیران و عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از آن بر روی ریسک سقوط قیمت سهام
%A نصیرزاده, فرزانه
%A عباس زاده, محمدرضا
%A ذوالفقارآرانی, محمدحسین
%J حسابداری مالی
%@ 2345-2617
%D 2017

[Download]