پژوهش نفت, شماره (94), سال (2017-9) , صفحات (48-59)

عنوان : ( آنالیز یک مدل سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ های منشأ میدان نفتی اهواز )

نویسندگان: زیبا حسینی , اسداله محبوبی , علی کدخدایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محتوای کل کربن آلی ) TOC ( کیی از نخستین عوامل مهم در مطالعات ژئوشیمیایی سنگ منشأ است. این پارامتر با ارزش توسط دستگا ههایی همچون پیرولیز راک- ایول انداز هگیری می شود، که با وجود دقت زیاد بسیار وق تگیر و پرهزینه است. پژوهش حاضر یک مد لسازی مدرن ترکیبی را برای تخمین مقادیر TOC پیشنهاد نموده است. روش هیبریدی PSO-BP الگوریتمی تکامل یافته از ادغام دو الگوریتم هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات و الگوریتم پس انتشار خطا است، که با دقت بالایی روابط بین داد ههای چهار نگاره پتروفیز کیی )گاما، نوترون، مقاومت و صوتی( با TOC را شناسایی م یکند. در این مطالعه نمون ههای سنگ منشأ از سازندهای پابده، گورپی و کژدمی از میدان نفتی اهواز بررسی شده است. نتایج حاصل نشان م یدهد که انطباق بسیار خوب میان مقادیر TOC برآورد شده توسط الگوریتم هیبریدی PSO-BP نسبت به مقادیر انداز هگیری شده با پیرولیز راک- ایول وجود دارد. مقایسه نتایج با مطالعات پیشین نیز نشان م یدهد که روش طراحی شده PSO-BP ، نسبت به الگوریت مهای جداگانه یا رو شهای ترکیبی مشابهی که تاکنون مطرح شده اند در تخمین مقادیر TOC در میدان نفتی اهواز کارایی بیشتری دارد.

کلمات کلیدی

, محتوای کل کربن آلی ) TOC (, الگوریتم هیبریدی PSO-BP , داد ههای پتروفیزیکی, سنگ های منشأ, میدان نفتی اهواز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065081,
author = {حسینی, زیبا and محبوبی, اسداله and علی کدخدایی},
title = {آنالیز یک مدل سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ های منشأ میدان نفتی اهواز},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2017},
number = {94},
month = {September},
issn = {2345-2900},
pages = {48--59},
numpages = {11},
keywords = {محتوای کل کربن آلی ) TOC (، الگوریتم هیبریدی PSO-BP ، داد ههای پتروفیزیکی، سنگ های منشأ، میدان نفتی اهواز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیز یک مدل سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ های منشأ میدان نفتی اهواز
%A حسینی, زیبا
%A محبوبی, اسداله
%A علی کدخدایی
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2017

[Download]