دانش علف های هرز ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2018-3) , صفحات (57-70)

عنوان : ( اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت برکنترل چاودار (Secale cereale L ) و عملکرد ارقام مختلف گندم زمستانه (Triticum aestivum L) )

نویسندگان: دلاور بهروزی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی میبدی , قربانعلی اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات بستر بذر کاذب بر کنترل علف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هرز چاودار، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم، آزمایشی طی سال زراعی 1392 در قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل در سه تکرار در ایستگاه چهار تخته مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چها محال و بختیاری ( شهرکرد) اجرا شد.کرت‌ اصلی درسه سطح شامل :1- کشت مرسوم گندم (خشکه کاری) 2- آبیاری بعد از آماده کردن زمین و کنترل علف‌ هرز چاودار و سایر علف‌های هرز یک ماه پس از آبیاری با علف‌کش عمومی پاراکوات (مقدار 2 لیتر در هکتار از ماده تجارتی) و سپس کاشت گندم3- آبیاری بعد از آماده کردن زمین و سپس یک ماه بعد از آن خراش‌دهی (عملیات هرس) سطح خاک و سپس کاشت گندم، وکرت فرعی در نه سطح شامل فاکتوریل کامل رقم و تراکم کاشت بصورت1- گندم رقم الوند به میزان 200، 250 و 300 کیلوگرم در هکتار 2- گندم رقم پیشگام به میزان 200، 250 و 300 کیلوگرم در هکتار 3- گندم رقم بک کراس روشن زمستانه به میزان 200، 250 و 300 کیلوگرم در هکتار. طبق مقایسات میانگین تراکم و زیست توده چاودار در تیمار آبیاری و کاربرد علف کش نسبت به تیمار خشکه کاری به ترتیب 7/67 و 9/74 درصد و نسبت به تیمار آبیاری و عملیات هرس 4/65 و 4/68 درصد کاهش نشان داد، رقم پیشگام تراکم و زیست توده چاودار را نسبت به ارقام الوند و بک کراس روشن به ترتیب 9/36 و 7/18، 3/29 و 5/35 درصد کاهش داد، همزمان تراکم 200 کیلو گرم در هکتار نسبت به تراکم های 250 و 300 کیلو گرم در هکتار تراکم و زیست توده چاودار را به ترتیب 3/24 و 4/22، 2/24 و 9/30 درصد کاهش داد. بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیک مربوط به روش تهیه بستر آبیاری و کار برد علف‌کش پاراکوات به ترتیب 4206 و 3/8872 کیلو گرم در هکتار، رقم پیشگام 4218 و 8878 کیلوگرم در هکتار و تراکم بذر 200 کیلوگرم در هکتار به ترتیب9/3820 و 8062 کیلو گرم در هکتار بود. بطور کلی بر اساس نتایج این پژوهش از بعد کنترل علف‌های هرز بویژه چاودار و نیز عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه بهترین روش تهیه بستر بذر، بستر بذر کاذب با کنترل شیمیایی علف‌های ‌هرز با علف کش پاراکوآت، بهترین رقم،رقم پیشگام و بهترین تراکم کاشت، 200 کیلوگرم در هکتار قابل توصیه است

کلمات کلیدی

, پاراکوآت, زیست توده, علف هرز, عملیات هرس, مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065089,
author = {بهروزی, دلاور and راستگو, مهدی and محمد علی باغستانی میبدی and اسدی, قربانعلی},
title = {اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت برکنترل چاودار (Secale cereale L ) و عملکرد ارقام مختلف گندم زمستانه (Triticum aestivum L)},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2018},
volume = {13},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-3548},
pages = {57--70},
numpages = {13},
keywords = {پاراکوآت، زیست توده، علف هرز، عملیات هرس، مدیریت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت برکنترل چاودار (Secale cereale L ) و عملکرد ارقام مختلف گندم زمستانه (Triticum aestivum L)
%A بهروزی, دلاور
%A راستگو, مهدی
%A محمد علی باغستانی میبدی
%A اسدی, قربانعلی
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2018

[Download]