مطالعات رفتار سازمانی, دوره (6), شماره (23), سال (2017-12) , صفحات (133-167)

عنوان : ( شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی تجربه معناداری کار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , آلاء اکرامی فرد , محمد امبن ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معناداری کار به نحوی فزاینده به عنوان یکی از خروجی های با ارزش شغلی که بر رفتارهای سازمانی کارکنان اثرگذار است باری دیگر به شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و در پژوهش های مدیریت رفتارهای سازمانی برای درک و فهم پدیده های مرتبط با رفتار افراد در محل کار، مطرح شده است. در رابطه با تجربه معناداری کار پیشآیندها و پیآمدهای متعددی نقش دارند که بر کیفیت زندگی کاری، عملکرد، فرسودگی شغلی و خوشنودی از کار مؤثرند و تبیین این روابط و عوامل می تواند درک و فهم مدیران از شرایط محیط کار را افزایش داده و به آن ها در افزایش بهره وری کمک کند. در پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر تجربه معناداری کار شناسایی و با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) رتبه بندی و مدل روابط میان عوامل کلیدی به دست آمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که این عوامل در پنج سطح قرار دارند به گونه ای که تعهد شغلی، خدمت به دیگران و وابستگی شغلی بالاترین میزان اثرگذاری و ارزش‌های سازمانی و هدف‌های سازمانی بیشترین تأثیرپذیری را نسبت به سایر عوامل دارند.

کلمات کلیدی

, ارمعنادار, تجربه معناداری کار, ارزش های سازمانی, مدل سازی ساختاری تفسیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065095,
author = {ملک زاده, غلامرضا and اکرامی فرد, آلاء and محمد امبن ملک زاده},
title = {شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی تجربه معناداری کار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {مطالعات رفتار سازمانی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {23},
month = {December},
issn = {2322-1518},
pages = {133--167},
numpages = {34},
keywords = {ارمعنادار، تجربه معناداری کار، ارزش های سازمانی، مدل سازی ساختاری تفسیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی تجربه معناداری کار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد)
%A ملک زاده, غلامرضا
%A اکرامی فرد, آلاء
%A محمد امبن ملک زاده
%J مطالعات رفتار سازمانی
%@ 2322-1518
%D 2017

[Download]