سالمند - Iranian Journal of Ageing, دوره (13), شماره (1), سال (2018-4) , صفحات (74-85)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی برسطح نیتریک اکساید واندوتلین-1 مردان سالمند دارای اضافه وزن )

نویسندگان: رضا محمدی , مهرداد فتحی , کیوان حجازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف فعالی تهای بدنی مختلف م یتواند در بهبود سلامتی و ارتقای سطح آمادگی قلب یعروقی افراد نقش مهم و ارزند های داشته باشد. هدف از این پژوهش تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح برخی عوامل خطرزای قلب یعروقی مردان سالمند با اضافه وزن بود. مواد و روش ها در این مطالعه نیم هتجربی، 24 مرد سالمند با اضافه وزن بر اساس نمایه توده بدن در دو گروه تجربی ) 12 نفر( و کنترل ) 12 نفر( با دامنه سنی در گروه تمرین تناوبی هوازی 34 / 3± 50 / 73 و گروه کنترل 44 / 3± 33 / 71 به روش نمون هگیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. آزمودن یها به مدت هشت هفته، سه روز در هر هفته و هر جلسه 45 تا 60 دقیقه به انجام تمرینات تناوبی هوازی پرداختند. نمونه خونی پیش از شروع و پس از پایان مداخله تمرینی جم عآوری شد. با استفاده از نر مافزار SPSS ویرایش 16 ، مقایسه میانگی نهای درو نگروهی و بی نگروهی از روش آماری به ترتیب تی همبسته و تحلیل کوواریانس ) MANOVA ( محاسبه شد و نتایج در سطح معن یداری 05 / P>0 تجزی هوتحلیل شدند. یافته ها هشت هفته تمرینی تناوبی هوازی به کاهش معن یدار متغیرهای وزن، نمایه توده بدن و درصد چربی بدن منجر شد P>0/05( (. همچنین سطوح اندوتلین- 1 سرمی در پایان دوره کاهش معن یدار یافت ) 005 / P=0 (. سطح نیتریک اکساید نیز در پایان دوره افزایش معنی دار یافت ) 05 / .)P≥0 نتیجه گیری این نتایج حاکی از آن است که هشت هفته تمرین تناوبی هوازی از طریق افزایش نیتریک اکساید و کاهش اندوتلین- 1 م یتواند در بهبود سلامت قلب و عروق و کاهش خطر بیماری آتروسکلروز مؤثر باشد. بنابراین پیشنهاد م یشود از تمرینات تناوبی هوازی برای پیشگیری از آثار سوء ناشی از افزایش بروز بیماری آترواسکلروزیس استفاده شود.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی تناوبی, نیتریک اکساید , اندوتلین-1 , مردان سالمند دارای اضافه وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065105,
author = {رضا محمدی and فتحی, مهرداد and حجازی, کیوان},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی برسطح نیتریک اکساید واندوتلین-1 مردان سالمند دارای اضافه وزن},
journal = {سالمند - Iranian Journal of Ageing},
year = {2018},
volume = {13},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-806X},
pages = {74--85},
numpages = {11},
keywords = {تمرین هوازی تناوبی،نیتریک اکساید ،اندوتلین-1 ،مردان سالمند دارای اضافه وزن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی برسطح نیتریک اکساید واندوتلین-1 مردان سالمند دارای اضافه وزن
%A رضا محمدی
%A فتحی, مهرداد
%A حجازی, کیوان
%J سالمند - Iranian Journal of Ageing
%@ 1735-806X
%D 2018

[Download]