آبیاری و زهکشی ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (544-558)

عنوان : ( برآورد آنومالی بارش و دمای سالانه در شمال شرق ایران و تاثیر آن بر عملکرد محصول گندم دیم )

نویسندگان: اعظم عربی یزدی , سیدحسین ثنائی نژاد , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناهنجاریهای اقلیمی از مهمترین عواملی هستند که بر میزان تولید محصولات دیم اثر می گذارند. در این پژوهش، با استفاده از داده های بارش، 1368 )، به برآورد آنومالی بارش و دمای سالانه و تاثیر آن بر - دمای حداقل و دمای حداکثر ایستگاههای سینوپتیک استان خراسان رضوی (سال 1387 به عنوان شاخص پایش خشکسالی است و میزان تغییرات سالانه از مقدار (PAP) عملکرد محصولات کشاورزی پرداخته شد. درصد آنومالی بارندگی نرمال آن را نشان می دهد. در گام نخست به منظور بررسی تغییرات بارش طی سالهای آماری، روند میانگین متحرک 5 ساله هر ایستگاه مورد بررسی مانند) 3 پارامتری برازش داده شد که می توان احتمال S) قرارگرفت. در گام بعد احتمال وقوع درصد آنومالیهای بارش در همه ایستگاهها با تابع هلالی وقوع هر دامنهای از آنومالی بارندگی را در هر ایستگاه برآورد نمود. پس از آن ضرایب همبستگی درصد تغییرات آنومالی بارش و دمای حداقل و حداکثر سالانه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون برآورد گردید. به منظور بررسی اثر آنومالی بارش و دما بر محصولات کشاورزی، ضرایب همبستگی این شاخص ها با آنومالی محصول گندم دیم در سطح استان برآورد گردید که در ارتباط بین عملکرد محصول وعوامل آب وهوایی در نقاط مختلف نیز اختلافاتی وجود داشت. همچنین رگرسیون خطی چندگانه بین عامل وابسته عملکرد محصول گندم دیم و عوامل اقلیمی آنومالی بارش، آنومالی دمای بوده و (P<0.05) حداقل و حداکثر محاسبه شد. در سرخس، قوچان و مشهد آنومالی بارش و عملکرد گندم، دارای ضرایب همبستگی 0.63،0.55 و 0.54 در بقیه مناطق روابط معنی داری دیده نشد. آنومالی دمای حداکثر و عملکرد گندم فقط در مشهد و آنومالی دمای حداقل و عملکرد گندم فقط در قوچان به ترتیب با ضرایب 0.48 - و 0.56 معنی دار شد.

کلمات کلیدی

, چندگانه خطی رگرسیون دیم, محصول عملکرد پیرسون, همبستگی ضریب اقلیمی, ناهنجاری بارش, عملکرد محصول دیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065110,
author = {عربی یزدی, اعظم and ثنائی نژاد, سیدحسین and بنایان اول, محمد},
title = {برآورد آنومالی بارش و دمای سالانه در شمال شرق ایران و تاثیر آن بر عملکرد محصول گندم دیم},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2014},
volume = {7},
number = {4},
month = {January},
issn = {۲۰۰۸-۷۹۴۲},
pages = {544--558},
numpages = {14},
keywords = {چندگانه خطی رگرسیون دیم، محصول عملکرد پیرسون، همبستگی ضریب اقلیمی، ناهنجاری بارش، عملکرد محصول دیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد آنومالی بارش و دمای سالانه در شمال شرق ایران و تاثیر آن بر عملکرد محصول گندم دیم
%A عربی یزدی, اعظم
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A بنایان اول, محمد
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ ۲۰۰۸-۷۹۴۲
%D 2014

[Download]