پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (تابستان، 2 شماره، 11), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (249-262)

عنوان : ( مطالعه شبکه ژنی آنژیوژنز در جوجه های مرغ آرین حساس به آسیت با استفاده از داده های RNA-Seq )

نویسندگان: وحید تقی زاده , محمدرضا نصیری , مجتبی طهمورث پور , , علی جوادمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سندروم آسیت یک عارضه متابولیکی است که در سنین بالا در پرندگان گوشتی بروز می‌کند و به سویه تجاری آرین که تنها لاین اصلاح شده مرغ گوشتی ایران می باشد آسیب جدی وارد کرده است. مطالعات گذشته نقش عوامل ژنتیکی در بروز این سندروم را اثبات کرده است. از آنجا که ارگان‌های متعددی در بروز آسیت دخالت دارند و نقش قلب در بین آنها از همه بارزتر است، از مطالعات ژنومی تکنولوژیهای توالی یابی نسل آینده استفاده شد تا ژنهای مرتبط با مسیر آنژیوژنز در هایپرتروفی بطن راست قلب شناسایی شوند. در این تحقیق تعداد 464 پرنده از خط پدری B لاین آرین تحت تنش سرمایی پرورش داده شد و در بررسی آنالیز داده های RNA-seq بین دو گروه سالم و مبتلا به آسیت، پروفایل بیان ژن‌ها در بطن راست قلب مرغان حساس و مقاوم به آسیت با استفاده از تکنولوژی توالی‌یابی نسل آینده مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بررسی ترنسکریپتومی ژنهای مسیر آنژیوژنز نشان داد که تعداد 59 ژن بین دو تیمار سالم و آسیتی تفاوت بیان معنی دار داشتند ) P-Value<0.05) که از این تعداد 29 ژن افزایش بیان و 30 ژن کاهش بیان نشان دادند. بر اساس نتایج هستی شناسی ژنی، بیشترین معنی داری در پروسه‌های بیولوژیکی به مسیرهای برهم کنش گیرندههای برون یاخته ایی (ECM-receptors)، تقسیم سلولی میتوز، پارتیشن بندی کروموزومی، چرخه سلولی و اینترلوکینها تعلق داشتند. بر اساس نتایج آنالیز شبکه از ژنهای افزایش بیان یافته در بیماری آسیت، سه خوشه ژنی تشکیل شد که ژنهایی از قبیل CDK1، COL6A2 و IL7R به عنوان مهمترین ژنهای مرتبط با آنژیوژنز معرفی شدند.

کلمات کلیدی

, : آسیت, آنالیز مسیر , آنژیوژنز , شبکه ژنی, هستی شناسی ژن , RNA-Seq
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065114,
author = {تقی زاده, وحید and نصیری, محمدرضا and طهمورث پور, مجتبی and and جوادمنش, علی},
title = {مطالعه شبکه ژنی آنژیوژنز در جوجه های مرغ آرین حساس به آسیت با استفاده از داده های RNA-Seq},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2018},
volume = {تابستان، 2 شماره، 11},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-3106},
pages = {249--262},
numpages = {13},
keywords = {: آسیت، آنالیز مسیر ، آنژیوژنز ، شبکه ژنی، هستی شناسی ژن ، RNA-Seq},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه شبکه ژنی آنژیوژنز در جوجه های مرغ آرین حساس به آسیت با استفاده از داده های RNA-Seq
%A تقی زاده, وحید
%A نصیری, محمدرضا
%A طهمورث پور, مجتبی
%A
%A جوادمنش, علی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2018

[Download]