پژوهشنامه ادب حماسی, دوره (13), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (137-161)

عنوان : ( تحلیل چگونگی بازتاب گونه های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ نوشته های سلسله ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت )

نویسندگان: فرشته محمدزاده , محمدجعفر یاحقی , بهمن نامورمطلق , جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده بینامتنیّت مبتنی بر پیوند یک متن با متن¬های دیگر است. این متن¬ها می¬تواند از دو شاخة متفاوت، امّا وابسته به یک فرهنگ باشد؛ چنان¬که شاهنامه و متون تاریخی سلسله¬ای این¬گونه است. به این صورت که پیوند و ارتباط بسیاری میان پیش¬متن شاهنامه و تاریخ¬نوشته¬های سلسله¬ای در طول ادوار متمادی ایجاد شده است. از این رو، مسئلة پژوهش این است که ارتباط بینامتنی میان شاهنامه و تاریخ¬نوشته¬های سلسله¬ای ازسدة ششم تا میانة سدة هشتم هجری چگونه است؟ بدین منظور از نظریّة ترامتنیّت ژرار ژنت که یک نظریّة کامل در این باره است، بهره می¬بریم. هدف اصلی در این جستار، دست¬یابی به انواع هم¬حضوری¬ها و روابط بینامتنی متون تاریخی سلسله¬ای در بازة زمانی مورد نظر و شاهنامه است. روش پژوهش، تطبیقی و مبتنی بر توصیف و تحلیل داده¬ها است. نتایج به دست¬آمده حاکی از آن است که تاریخ¬نویسان سلسله¬ای مبتنی بر نگرش¬های تاریخی و شیوة تاریخ¬نویسی خود، با آگاهی کامل، شاهنامه را در جهت پاسخ¬گویی به انتظارات خود و مخاطبان خود برگزیده¬اند و در این راستا به ترتیب بیشترین تا کمترین از چهار گونة بینامتنی نقل¬قول، تلمیح، سرقت ادبی و ارجاع بهره برده¬اند.

کلمات کلیدی

, شاهنامه, فردوسی, تاریخ¬نوشته¬های سلسله¬ای, ژرار ژنت, بینامتنیّت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065120,
author = {محمدزاده, فرشته and یاحقی, محمدجعفر and بهمن نامورمطلق and عباسی, جواد},
title = {تحلیل چگونگی بازتاب گونه های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ نوشته های سلسله ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت},
journal = {پژوهشنامه ادب حماسی},
year = {2017},
volume = {13},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-5793},
pages = {137--161},
numpages = {24},
keywords = {شاهنامه، فردوسی، تاریخ¬نوشته¬های سلسله¬ای، ژرار ژنت، بینامتنیّت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل چگونگی بازتاب گونه های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ نوشته های سلسله ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت
%A محمدزاده, فرشته
%A یاحقی, محمدجعفر
%A بهمن نامورمطلق
%A عباسی, جواد
%J پژوهشنامه ادب حماسی
%@ 2322-5793
%D 2017

[Download]