پژوهش های تولیدات دامی, دوره (8), شماره (16), سال (2017-9) , صفحات (29-39)

عنوان : ( تأثیر جیره های غذایی اسیدی شده با اسید کلریدریک و بوتیریک بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری پروتئین، طول و جمعیت میکروبی روده کوچک جوجه های گوشتی )

نویسندگان: علی اکبر سالاری , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , غلامعلی کلیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر افزودن اسید کلریدریک و اسید بوتیریک به جیره‌‌ بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری پروتئین، جمعیت میکروبی روده کوچک، شاخص‌های لاشه و بافت شناسی روده جوجه‌های گوشتی نر بررسی شد. تعداد 280 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه رأس ٣٠٨ به7 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه اختصاص داده شد. داده‌ها در قالب طرح کاملاً تصادفی آنالیز آماری شدند. تیمارهای آزمایشی شامل افزودن دو سطح اسید کلریدریک (1/5 و 3 درصد)، دو سطح اسید بوتیریک (0/2 و 0/4 درصد) و دو سطح مخلوطی از آنها (4/5+0/1 و 3+0/2 درصد به ترتیب اسید کلریدریک+ اسید بوتیریک) و یک تیمار شاهد بود. نتایج نشان داد که تأثیر افزودن اسید کلریدریک و اسید بوتیریک به جیره بر میانگین وزن و افزایش وزن روزانه بدن در مقایسه با گروه شاهد معنی‌دار نبود؛ با وجود این، تیمار اسید کلریدریک در سطح 3 درصد کمترین و تیمار اسید بوتیریک در سطح 0/4 درصد بالاترین میانگین وزن و افزایش وزن روزانه بدن را داشتند. اسیدهای افزوده شده اثر معنی‌داری بر ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد نسبت به تیمار شاهد داشتند و در تیمارهای اسید کلریدریک با سطح 3 درصد و استفاده توأم آن با اسید بوتیریک (2+0/3درصد) بالاترین مقدار بود. اثر تیمارها بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین، جمعیت میکروبی روده کوچک، شاخص‌های لاشه و بافت شناسی روده جوجه‌های گوشتی در مقایسه با گروه شاهد معنی‌دار نبود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از اسید کلریدریک و اسید بوتیریک در جیره‌های غذایی تأثیر مثبتی بر عملکرد، شاخص‌های لاشه و مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی نداشت.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, اسید بوتیریک, لاشه, اسید کلریدریک, بافت شناسی, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065122,
author = {سالاری, علی اکبر and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and کلیدری, غلامعلی},
title = {تأثیر جیره های غذایی اسیدی شده با اسید کلریدریک و بوتیریک بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری پروتئین، طول و جمعیت میکروبی روده کوچک جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {16},
month = {September},
issn = {۲۲۵۱-۸۶۲۲},
pages = {29--39},
numpages = {10},
keywords = {جوجه گوشتی، اسید بوتیریک، لاشه، اسید کلریدریک، بافت شناسی، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر جیره های غذایی اسیدی شده با اسید کلریدریک و بوتیریک بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری پروتئین، طول و جمعیت میکروبی روده کوچک جوجه های گوشتی
%A سالاری, علی اکبر
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A کلیدری, غلامعلی
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ ۲۲۵۱-۸۶۲۲
%D 2017

[Download]