زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (11), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (277-298)

عنوان : ( بازسازی نمونه‌های بزرگ ماسه‌ای با روش بارش پرده‌ای ماسه )

نویسندگان: مجید کاظمی , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آماده سازی لایه های ماسه به صورت یک نواخت و تکرارپذیر با وزن مخصوص مورد نیاز، قطعاً پیش نیاز انجام آزمایش های قابل اعتماد بر نمونه های بازسازی شده ماسه در آزمایشگاه است. در بین روش های مختلف تهیه نمونه، روش بارش ماسه به دلیل مزیت های منحصربه فرد آن به طور گسترده ای استفاده می شود. در این تحقیق یک روش جدید بارش ماسه به نام سیستم متحرک بارش پرده ای برای بازسازی نمونه های بزرگ در پژوهش های آزمایشگاهی توسعه یافته است. این دستگاه یک سیستم ساده و کم هزینه است که عملکرد آن بر مبنای بارش ماسه در هوا بوده است و ضمن کاهش زمان تهیه نمونه، توانایی تولید نمونه هایی با دامنۀ وسیعی از 31 %( و یک نواختی زیاد را دارد. به منظور بررسی مطلوبیت روش بارش -% تراکم نسبی ) 29 پیشنهادی و تعیین اثر سرعت حرکت پرده، عرض پرده، ارتفاع و نرخ بارش بر تراکم نسبی و یک نواختی ماسه باریده شده، مجموعهای از آزمایش ها انجام شده است. نتایج نشان می دهد برای ماسه مصرفی در این تحقیق با افزایش سرعت حرکت پرده، مقدار تراکم نسبی نمونه افزایش می یابد. هم چنین افزایش عرض پرده، کاهش مقدار تراکم نسبی نمونه را به دنبال دارد.

کلمات کلیدی

, بارش متحرک پرده ای, بازسازی نمونه های بزرگ, تراکم نسبی, ماسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065124,
author = {کاظمی, مجید and بلوری بزاز, جعفر},
title = {بازسازی نمونه‌های بزرگ ماسه‌ای با روش بارش پرده‌ای ماسه},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2017},
volume = {11},
number = {2},
month = {August},
issn = {2228-6837},
pages = {277--298},
numpages = {21},
keywords = {بارش متحرک پرده ای، بازسازی نمونه های بزرگ، تراکم نسبی، ماسه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازسازی نمونه‌های بزرگ ماسه‌ای با روش بارش پرده‌ای ماسه
%A کاظمی, مجید
%A بلوری بزاز, جعفر
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 2228-6837
%D 2017

[Download]