علوم باغبانی, دوره (32), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (35-50)

عنوان : ( بررسی اثرات اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی برخی صفات مورفولوژیک گیاه زینتی شمعدانی (Plargonium spp.) )

نویسندگان: رسول عباس زاده فاروجی , محمود شور , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , نسیم صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان زینتی امروزه علاوه بر رفع نیازهای روحی و روانی، از لحاظ اقتصادی نیز در بازارهای جهانی خودنمایی می¬کنند. تولید مطلوب محصولات کشاورزی نیازمند به خاک مناسب و عناصر غذایی کافی و قابل جذب برای گیاه است. مواد آلی نقش مهمی در بهبود خصوصیات فیزیکی خاک و باروری خاک دارند. به منظور بررسی تاثیر مواد هیومیکی بر روی گیاه زینتی شمعدانی، آزمایشی در محل گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در طی سال¬های 1393-1394 انجام گرفت. تحقیق به ‌صورت فاکتوریل 4×4 بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول اسیدهیومیک در چهار سطح (0، 2/0، 5/0، 1 گرم بر لیتر)، عامل دوم اسیدفولویک در چهار سطح (0، 2/0، 5/0، 1 گرم بر لیتر) بود. صفات مورفولوژیک گیاه شامل تعداد برگ، تعداد گره، تعداد شاخه فرعی، ارتفاع شاخه اصلی، ارتفاع گیاه، طول ریشه، سطح برگ، وزن‌تر اندام‌های هوایی، وزن تر ریشه، طول ریشه، حجم ریشه، حجم اندام‌ هوایی وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی و نسبت اندام هوایی به ریشه اندازه¬گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد ترکیبی اسیدهیومیک و اسیدفولویک سبب بهبود اکثر صفات مورفولوژیک اندازه¬گیری شده گردید، به طوریکه بیشترین ارتفاع (cm 75/41،)، وزن¬تر اندام هوایی (gr 83/94)، وزن خشک اندام هوایی (gr 71/20)، وزن تر ریشه (gr 40/16)، سطح برگ (cm2 27/60)، طول ریشه (cm 16/45) و حجم ریشه (cm3 33/15) در تیمار ترکیبی اسیدهیومیک و اسیدفولویک حاصل شد. کمترین ارتفاع، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر ریشه، سطح برگ، طول ریشه، حجم ریشه به ترتیب 75/20 سانتیمتر، 49/36 گرم، 78/5 گرم، 75/4 گرم، 60/29 سانتیمتر مربع، 88/25 سانتیمتر، 00/4 سانتیمتر مکعب ثبت شد. همچنین تعداد برگ گیاه تحت تاثیر کاربرد اسیدهیومیک و اسیدفولیک قرار گرفت و کمترین تعداد برگ (16/14 عدد) در تیمار شاهد ثبت شد. به طور کلی کاربرد مواد هیومیکی (اسیدهیومیک و اسیدفولویک) سبب بهبود صفات رشدی گیاه شد، این درحالی است که تیمار ترکیبی این دو تاثیر مشهودتری نسبت به کاربرد جداگانه هر کود داشت.

کلمات کلیدی

, اسیدهیومیک, اسیدفولویک, شمعدانی, گیاهان زینتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065126,
author = {عباس زاده فاروجی, رسول and شور, محمود and تهرانی فر, علی and عابدی, بهرام and صفری, نسیم},
title = {بررسی اثرات اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی برخی صفات مورفولوژیک گیاه زینتی شمعدانی (Plargonium spp.)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2018},
volume = {32},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4730},
pages = {35--50},
numpages = {15},
keywords = {اسیدهیومیک، اسیدفولویک، شمعدانی، گیاهان زینتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی برخی صفات مورفولوژیک گیاه زینتی شمعدانی (Plargonium spp.)
%A عباس زاده فاروجی, رسول
%A شور, محمود
%A تهرانی فر, علی
%A عابدی, بهرام
%A صفری, نسیم
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2018

[Download]