علوم باغبانی, دوره (31), شماره (3), سال (2017-5) , صفحات (438-447)

عنوان : ( بهینه سازی عوامل موثر در ازدیاد درون شیشه ای پایه میروبالان c۲۹ )

نویسندگان: زهرا شعبانی , بهرام عابدی , ابراهیم گنجی مقدم , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده میروبالانc۲۹ پایه بسیار مهمی است که بطور وسیع برای آلو و زردآلو استفاده می شود. در این مطالعه از آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار و هر تکرار شامل ۵ نمونه استفاده شد. به منظور ضد عفونی نمونه های گیاهی از ۱۰ تیمار، شامل اتانول ۷۰% در ۱ دقیقه، کلرید جیوه۱/۰% در سه زمان ۱، ۲ و ۳ دقیقه، هیپوکلریت سدیم ۳ % و ۱۰% در سه زمان ۱۰، ۲۰ و ۳۰دقیقه استفاده شد. نتایج نشان داد هیپوکلریت سدیم ۱۰% به مدت ۳۰ دقیقه، با ۲% آلودگی ریز نمونه ها بهترین تیمار ضدعفونی بود. از دو نوع محیط کشت شامل MS و DKW و تنظیم کننده رشد بنزیل آمینوپورین در غلظت های ۰، ۱، ۲، ۳ و ۴ میلی گرم در لیتر در مرحله پرآوری و ایندول بوتریک اسید در غلظت های ۰، ۱، ۲ و۳ میلی گرم در لیتر در مرحله ریشه زایی استفاده شد. نتایج نشان داد که محیط کشت MS حاوی ۲ میلی گرم در لیتر بنزیل آمینو پورین با میانگین پر آوری ۱۶/۶ شاخساره، و طول ۵۱/۲ سانتی متر بیش ترین شاخه زایی و بیش ترین درصد ریشه زایی و طول ریشه به میزان ۱۰۰ درصد و ۷۵/۶ سانتی متر، در محیط MS حاوی ۲ میلی گرم در لیتر IBA به دست آمد. سازگاری گیاهچه ها به شرایط گلخانه ای با استفاده از سیستم مه افشانی، با موفقیت انجام شد بالاترین درصد بقای گیاهچه (۰/۷۰ درصد) در محیط کوکوپیت و پرلایت (۱:۱ حجمی) به دست آمد.

کلمات کلیدی

واژه کلیدی : ضدعفونی ; پرآوری; ریشه زایی; سازگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065130,
author = {شعبانی, زهرا and عابدی, بهرام and ابراهیم گنجی مقدم and تهرانی فر, علی},
title = {بهینه سازی عوامل موثر در ازدیاد درون شیشه ای پایه میروبالان c۲۹},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2017},
volume = {31},
number = {3},
month = {May},
issn = {2008-4730},
pages = {438--447},
numpages = {9},
keywords = {واژه کلیدی : ضدعفونی ; پرآوری; ریشه زایی; سازگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی عوامل موثر در ازدیاد درون شیشه ای پایه میروبالان c۲۹
%A شعبانی, زهرا
%A عابدی, بهرام
%A ابراهیم گنجی مقدم
%A تهرانی فر, علی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2017

[Download]