آبیاری و زهکشی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2018-1) , صفحات (153-164)

عنوان : ( ارایه رابطه جامع برای نفوذ آب در خاک بر پایه روش مقیاس سازی )

نویسندگان: مرجان قوچانیان , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , مرتضی صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقیاس سازی در راستای کاهش نیاز به داده ها است

کلمات کلیدی

نفوذ ریچاردز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065134,
author = {قوچانیان, مرجان and قهرمان, بیژن and ضیائی, علی نقی and مرتضی صادقی},
title = {ارایه رابطه جامع برای نفوذ آب در خاک بر پایه روش مقیاس سازی},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2018},
volume = {12},
number = {1},
month = {January},
issn = {2008-7942},
pages = {153--164},
numpages = {11},
keywords = {نفوذ ریچاردز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارایه رابطه جامع برای نفوذ آب در خاک بر پایه روش مقیاس سازی
%A قوچانیان, مرجان
%A قهرمان, بیژن
%A ضیائی, علی نقی
%A مرتضی صادقی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2018

[Download]