جستارهای نوین ادبی, دوره (48), شماره (169), سال (2015-7) , صفحات (29-51)

عنوان : ( ارکان نامه نگاری در مخزن الإنشاء و تطبیق آن در فراید غیاثی )

نویسندگان: سیده شکوفه اکبرزاده , عبداله رادمرد , سیدعباس محمدزاده رضائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترسل و نامهنگاری از مقولههای مهم و مورد توجۀ تیموریان بوده است . بته خصتو کتتا مخزنالانشا واعظ کاشفی سبزواری که از حمای امیر علیشیر نوایی، وزیر دانشمند تیموریت ان نیز برخوردار بوده در شمار مهمترین کتا های ترسل اس که با تجزیۀ ارکان نامههای خطابی به دوازده رکن و نامههای جوابی به هف رکن و آوردن مثتا هتا ی متعتدد در جتداو متنمم ، ساختاری فرهنگگونه پیدا کرده اس . دیگر کتا مهم ترسل در دورۀ تیموریان فراید غیاثیا ز یوسف اهل اس که مشتمل بر بت یش از 056 نامته از ستط ین و وزرا و نیت ز ستا یر بقتا و شخصی هاس و در ده با تألیف شده اس . در این مقاله ارکان نامهها در مخزنالانشا را بتا نامههای موجود در فراید غیاثی تطبیق داده و به میزان حضور آن ها در نامته هتا ی فرایت د غیت اثی پرداختهایم. همچنین با تعیین انواع مخا ب در این دو اثر، شباه های موجود در نحوۀ کاربرد عبارا و جمط را نشان دادهایم و در نتیجه با توجه به مخزن الانشا و تطبیق ارکان نامهنگاری آن با فراید غیاثی و همسانی انواع مخا ب در این دو اثر توانستهایم ساختار نامته هتا ی قترن 9 هجری و دورههای نزدیک به آن را نشان دهیم و مشخص کنیم که با این ساختار میتوان ارکان نامههای ناقص بازمانده از این دورهها را بازیابی کرد.

کلمات کلیدی

, تیموریان , فراید غیاث , ی مخزن الانش, ا نامهنگاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065141,
author = {اکبرزاده, سیده شکوفه and رادمرد, عبداله and محمدزاده رضائی, سیدعباس},
title = {ارکان نامه نگاری در مخزن الإنشاء و تطبیق آن در فراید غیاثی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2015},
volume = {48},
number = {169},
month = {July},
issn = {2008-7187},
pages = {29--51},
numpages = {22},
keywords = {تیموریان ، فراید غیاث ، ی مخزن الانش،ا نامهنگاری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارکان نامه نگاری در مخزن الإنشاء و تطبیق آن در فراید غیاثی
%A اکبرزاده, سیده شکوفه
%A رادمرد, عبداله
%A محمدزاده رضائی, سیدعباس
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2015

[Download]